herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 64/3 Klępicz

                                                                                                                                                                                     Moryń, dnia 19.12.2007r.

 

GMOŚ.7145-1-1/07

                                                                                                                                                                                          

                     O G Ł O S Z E N I E

 

 

                  Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

Lp.

Nr Księgi  Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

 

Położe-nie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Daty poprzednich

przetargów

Cena

wywoławcza

Wysokość

 wadium

 

Minimalne

postąpie-

nie

w zł

Informacja

o przeznaczeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

54748

64/3

9369m2

Klępicz

Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnympo byłej szkole podstawowej

o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczymi

o łącznej pow. użytkowej 29,28m2.

Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c.o.i zbiornik bezodpływowy.

Dostęp do działki b.dobry z  drogi asfaltowej (wojewódzkiej).

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km

Miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzysta-wany na cele  usługowe,ha-ndlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

I przetarg:

19.10.2007r.

 

II przetarg:

27.11.2007r.

499.000,00 zł

49.900,00

4.990,00 zł

Sprzedaż na

własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

 

 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2008r. od godz. 1100  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości  określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 28.01.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,  po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 091 466 79 54

fax. 091  466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-12-2007 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 24-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-12-2007 08:39