Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

X/89/2007 - o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA NR X/89/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 września 2007 roku

 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Na podstawie art. 30 ust. 10, 10a i 10b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674: zmiana Nr 220 poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia                  21 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego                                       z dn. 13 kwietnia 2007r. Nr 45, poz. 655 oraz z dn.15 czerwca 2007r. Nr 72, poz.1168) § 4 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Nauczyciele o poziomie wykształcenia określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005r. Nr 22, poz.181 z późn. zm.), jako „pozostałe wykształcenie” mają prawo do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w tymże załączniku do rozporządzenia jak dla nauczycieli posiadających poziom wykształcenia określony w w/w załączniku do rozporządzenia jako „tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                   w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 września 2007 roku.                                                                                      

 

                                                                       Wiceprzewodniczący Rady

 

                                                                 

                                                                         Sławomir Domaradzki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-01-2008 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:13