herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu  10 Grudnia    2007 r. 

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Przedstawienie porządku obrad.

 

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

5.Wnioski i interpelacje radnych.

 

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków

    zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń,

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego

    obszaru w Starym Objezierze, gmina Moryń,

 

f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych,

g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (dz.268/1 obr.3 m.Moryń),

h) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

    (dz.107/21, 107/105  obr.Witnica),

      i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

         (dz.105/45,  105/33 obr. Przyjezierze),

j) w sprawie  scalenia i podziału nieruchomości,

k) w sprawie zmiany budżetu na 2007r,

l) w sprawie programu współpracy na 2008 rok gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi,

   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek

   samorządu terytorialnego,

ł) w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej

   oświadczenia lustracyjnego.

m) w sprawie wyrażenia zgody  na zamianę nieruchomości

n)w sprawie zwolnień od podatku  od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych

o)w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót   

  budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

7. Prezentacja wyników badań stanu czystości wód jeziora Morzycko.

 

8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania

10.  Zamknięcie obrad XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-01-2008 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-01-2008 08:31