herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 143/11 obręb 1 miasta Moryń

                                                                                                                                                         Moryń, dnia 04.02.2008r.

GMOŚ.72241-5-1/07/08

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

Lp.

Nr Księgi  Wieczy-

stej

Nr nierucho-mości

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena wywoławcza

nieruchomości
w I przetargu i termin przetargu

Cena wywoławcza

nieruchomości
w II przetargu

Cena wywoławcza  nieruchomości w III przetargu i termin przetargu

Wysokość wadium

w III przetargu

i  informacja

o sprzedaży

1.

9356

143/11

720

1 miasta Moryń

Nieruchomość nie zabudowana , nie uzbrojona, dostęp do drogi publicznej gminnej drogą gruntową

 Wg ewidencji gruntów jest to RIVb-686m2 ,

RV-34m2

Wg decyzji

o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

22.000,00-,

27.11.2007r.

20.000,00-,

22.01.2008r.

20.000,00 -,

07.03.2008r.

2.000,00

sprzedaż na

własność

 

 

 

   Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14 min. 30.

   Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za nierozpoznane urządzenia podziemne.

   Agencji Nieruchomości Rolnych służy prawo skorzystania z pierwokupu nabycia nieruchomości przeznaczonych w ewidencji gruntów na

   cele rolne.

   Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości

 

Uwaga!  Do wylicytowanej ceny wywoławczej doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2008 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości  określonej w powyższej tabeli,  płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie 04.03.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż  200,00 zł.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym  cudzoziemcem w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.z 1996r. nr 54,poz.245 z póź. zm.) jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie.

            Cudzoziemiec przystępując do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę- przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.

            Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwracane w następnym dniu po przetargu, nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, po potraceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 10 zł. 

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU JEDYNIE  Z WAŻNYCH POWODÓW, NIEZWŁOCZNIE PODAJĄĆ INFORMACJĘ O ODWOŁANIU PRZETARGU  DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB  ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2,
tel. (091) 466-79-54, fax 466-79-51, strona internetowa www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 05-02-2008 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 04-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 25-02-2008 13:58