herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia21.01.2005r o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie plaży miejskiej w Moryniu


Moryń, dnia 21- 01-2005r.

GMOŚ.72243-24-1/04

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie plaży miejskiej w Moryniu, usytuowanej na części działki nr 1/18 obręb 3 miasta Moryń o pow.4840m2, na okres do 25 lat.

Na plaży znajdują się fundamenty po rozebranych obiektach, dwa drewniane szalety, blaszany kontener służący jako pomieszczenie dla ratownika. Nieruchomość jest ogrodzona i uzbrojona w linię elektryczną i telefoniczną. Dojazd do plaży z drogi asfaltowej i gruntowej.

W studium uwarunkowań nieruchomość przeznaczona jest pod rekreację.

Obciążeń na nieruchomości brak

Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr 25812.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25-02-2005r. o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 774,40

Wylicytowana wysokość czynszu może ulec zmianie w następnych latach dzierżawy o procent inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek Vat ( w wysokości 22% ceny osiągniętej w przetargu).

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedłożą w terminie do

21-02-2004r.pisemną ofertę na wydzierżawienie plaży, w zamkniętej kopercie z napisem

Dzierżawa plaży” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu, pok. Nr 10.

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest

osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń,

- oferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego ,

- propozycję zagospodarowania plaży wraz z przedmiarem robót i wskazaniem kosztów,

propozycję finansowania wykazanych w przedmiarze zamierzeń inwestycyjnych

z podaniem terminów ich wykonania.

- do oferty dołączą dowód wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł , w gotówce lub

przelewem, płatny na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu, Bank Spółdzielczy w Chojnie

Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 21-02-2005r.

- 2 -

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Oprócz czynszu, podatku VAT Najemca będzie opłacał podatek od nieruchomości, za pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną, telefon itp. opłaty eksploatacyjne.

W dniu podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca uiści kaucję zabezpieczającą w wysokości 800,00 zł, która zostanie zatrzymana na okres trwania umowy dzierżawy.

Czynsz Dzierżawca będzie uiszczał w terminie do 31-go marca każdego roku kalendarzowego.

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Moryniu, pokój nr 2 w terminie do 21-02-2005r.

Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 4667954, fax 4667951.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 24-01-2005 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2005 11:56