Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XII/108/2007 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2007r.


Uchwała Nr XII/108/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 10 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 340.915

w tym:

Dział

700

rozdział

70005

§

0470

o kwotę

25.000 zł

758

75801

§

2920

3.734 zł

801

80101

§

6260

50.000 zł

§

6298

234.383 zł

921

92109

§

6298

27.798 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 69.024

w tym:

Dział

700

rozdział

70005

§

4300

o kwotę

5.024 zł

710

71014

§

4300

10.000 zł

757

75702

§

8079

40.000 zł

801

80104

§

4270

5.000 zł

921

92120

§

4300

9.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 147.758

w tym:

Dział

700

rozdział

70005

§

4600

o kwotę

5.024 zł

750

75023

§

4270

5.000 zł

754

75412

§

6050

14.500 zł

757

75702

§

8070

10.000 zł

801

80101

§

4010

3.734 zł

§

6059

73.010 zł

80104

§

6050

14.210 zł

921

92109

§

2480

7.280 zł

92120

§

2720

15.000 zł

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu w § 9630 o kwotę 262.181zł

z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu prefinasowania projektów, w tym:

  1. Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń Joachimsthal - 234.383zł

  2. Wiejskie centrum administracji, kultury, sportu i rekreacji w Klępiczu - 27.798,- zł

§ 5. Zmienia się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałami Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, oraz Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmieniony Uchwałą Nr VIII/63/2007r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r, Uchwałą Nr X/88/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r i Uchwałą Nr XI/98/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku Nr 4 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałami Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmieniony Uchwałą Nr VIII/63/2007r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r, Uchwałą Nr X/88/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r i Uchwałą Nr XI/98/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

Dział

700

Rozdział

70005

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wieczystego użytkowania

25.000 zł

Dział

758

Rozdział

75801

- zwiększenie planu subwencji oświatowej

3.734 zł

Dział

801

Rozdział

80101

§ 6260 - zwiększenie planu dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk przyszkolnych

50.000 zł

§ 6298 - zwiększenie planu dochodów uzyskanych z refundacji w związku z realizacją projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal”

234.383 zł

Dział

921

Rozdział

92109

- zwiększenie planu dochodów uzyskanych z refundacji w związku z realizacją projektu ze środków SPO-ROL: Wiejskie centrum (…) w Klępiczu.

27.798 zł

Do § 2: WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

700

- zmniejszenie planu wydatków na gospodarkę komunalną i mieszkaniową - zakup usług pozostałych

5.024 zł

Dział

801

- zmniejszenie planu wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne - zakup usług pozostałych

10.000 zł

Dział

757

- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu publicznego

40.000 zł

Dział

801

- zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe przedszkola

5.000 zł

Dział

921

- zmniejszenie planu wydatków na usługi pozostałe - konserwacja zabytków

9.000 zł

Do § 3: WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:

Dział

700

Rozdział

70005

- zwiększenie planu na wydatki związane z kwotą zwrotu dla ANR z tytułu sprzedaży lokalu socjalnego w Witnicy

5.024 zł

Dział

750

Rozdział

75023

- zwiększenie planu na remont schodów w budynku Urzędu Miejskiego

5.000 zł

Dział

754

Rozdział

75412

- zwiększenie planu wydatków na roboty remontowe świetlicy przy remizie OSP w Moryniu

14.500 zł

Dział

757

Rozdział

75702

- zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego - przesunięcie planu na § 8070

10.000 zł

Dział

801

Rozdział

80101

- § 4010 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie - odprawy z subwencji

3.734 zł

- § 6059 - zwiększenie planu wydatków na boiska szkolne w Moryniu, w tym: 50.000 zł z dochodów z FRKF, 23.010 zł - uzupełnienie planu wydatków.

73.010 zł

Dział

801

Rozdział

80104

- zwiększenie planu wydatków na drzwi w budynku przedszkola (5.000zł) i uzupełnianie planu wydatków na wymianę okien w budynku przedszkola (9.210zł)

14.210 zł

Dział

921

Rozdział

92109

- zwiększenie dotacji dla MOK Moryń, w tym: na koszty związane z przejęciem świetlicy w Klępiczu - 4.980 zł, dofinansowanie zakupu miksera muzycznego - 2.300zł.

7.280 zł

Dział

921

Rozdział

92120

- dotacje na konserwacje obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

15.000 zł

Do § 4: Zwiększenie rozchodów związane jest z uruchomieniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów z programu INTERREG IIIA i SPO-ROL, które finansowane z pożyczki na prefinasowanie w chwili wpływu na konto zmniejszają zadłużenie z tego tytułu.

Do § 5: Zmiana w zadaniu ujętym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej powoduje konieczność jego aktualizacji.

Do § 6: Zmiana w zadaniu ujętym w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej powoduje konieczność jego aktualizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-02-2008 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-02-2008 10:01