herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 443


Moryń, dnia 31.03.2008r.

 

GMOŚ.7145-9-1/07/08

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Terminy poprzednich przetargów

Cena wywoła-wcza do III przetargu

Wyso-kość

wadium

 

Minima-lne

postąpie-

nie

w zł

Informa

cja o przezna-czeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41558

443

 

5400

obręb 2 miasta Moryń

ul. Wodna

Działka nie zabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie

z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest do budowy budynków mieszkalnych

z lokalami usługowymi nieuciążliwymi wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa , którą

w razie konieczności nabywca przełoży na własny koszt przed przystąpieniem do zabudowy działki. Wzdłuż części frontowej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Istnieje możliwość podłączenia się do mediów biegnących

w ul. Odrzańskiej. położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (17km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina - 80 km

 

 

Dla nieruchomości ustalono warunki zabudowy decyzją

Nr 7331-29/07 z dnia

20 września 2007r.

 

I przetarg

21.01.2008r.

II przetarg

07.03.2008r.

100.000,00-,

10.000-,

14.000-,

1.000,00-,

1400-,

Sprzedaż na

własność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2008r. od godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Do wylicytowanej ceny wywoławczej za działkę nr 443, obręb 2 miasta Moryń doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 30.04.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-04-2008 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-04-2008 14:07