herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości: 363/2


Moryń, dnia 31.03.2008r.

 

GMOŚ.7145-3-1/07/08

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Terminy niedoszłych

do skutku przetargów

Cena wywoła-wcza do I rokowań

Wysokość zaliczki tytu-

łem zabezpie-czeniakosztów sprzedaży zł

Informacja o przeznaczeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym ( były sklep) o pow.

o pow. użytkowej 70,63 m2, pomieszczeniem pomocniczym

( kotłownią) o pow. 10,28m 2 .

Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, zbiornik bezodpływowy.

Dostęp do działki dobry z drogi asfaltowej (powiatowej)

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (17km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina - 80 km

Miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzysta

wany na cele usługowe, handlowe lub mieszkaniowe po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

 

 

 

 

 

 

 

I przetarg:

21.01.2008r.

 

II przetarg:

 

07.03.2008r.

18.000-,

1.800,00-,

Sprzedaż na

własność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

 

Rokowania odbędą się w dniu 06.05.2008r.o godz. 11-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 30.04.2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania - sklep Mirowo ”.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 30.04.2008 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 29.04.2008 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-04-2008 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-04-2008 14:11