herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości: 143/11


Moryń, dnia 31.03.2008r.

 

GMOŚ.72241-5-1/07/08

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nierucho-mości

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Terminy niedoszłych do skutku przetargów

Cena wywoławcza do I rokowań

w zł

Wysokość zaliczki

tytułem

zabezpieczenia

kosztów sprzedaży

w zł wadium

 

Informacje o obciążeniach nieruchomo-ści

1.

9356

143/11

720

1 miasta Moryń

Nieruchomość nie zabudowana , nie uzbrojona, dostęp do drogi publicznej gminnej drogą gruntową

Wg ewidencji gruntów jest to RIVb-686m2 ,

RV-34m2

Wg decyzji

o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

I przetarg

27.11.2007r.

 

II przetarg

22.01.2008r.

 

III przetarg

07.03.2008r

 

 

 

19.000,00

1.900,00

sprzedaż na

własność

Nierucho-mość nie obciążona

 

 

 

 

Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14 min. 30.

Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za nierozpoznane urządzenia podziemne.

Agencji Nieruchomości Rolnych służy prawo skorzystania z pierwokupu nabycia nieruchomości przeznaczonych w ewidencji gruntów na

cele rolne.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości

Uwaga! Do wylicytowanej ceny wywoławczej w rokowaniach doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

 

Rokowania odbędą się w dniu 07.05.2007r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 30.04.2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania - działka nr 143/11, obręb 1 miasta Moryń ”.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną w terminie do 30.04.2008 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 29.04.2008 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-04-2008 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-04-2008 14:12