herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/132/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 r.


Uchwała Nr XV/132/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 71.463

w tym:

Dział

758

rozdział

75801

§

2920

o kwotę

66 463 zł

75814

§

0970

5 000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 77.000 zł

w tym:

Dział

758

rozdział

75818

§

4810

o kwotę

27 000 zł

§

6800

50 000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 148.463

w tym:

Dział

600

rozdział

60013

§

6300

o kwotę

50 000 zł

801

80101

§

4010

66 463 zł

851

85195

§

2820

5 000 zł

900

90004

§

4170

5 000 zł

90015

§

6050

17 000 zł

921

92120

§

2720

5 000 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

Dział

758

Rozdział

75801

- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

66 463 zł

Rozdział

75814

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na konserwację zabytków przez Parafię Klępicz.

5 000 zł

Do § 2: WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

758

Rozdział

75818

§ 4810 - zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki

10 000 zł

§ 6800 - zmniejszenie planu wydatków rezerwy inwestycyjnej na nieprzewidziane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na podstawie porozumienia z ZZDW w Koszalinie.

50 000 zł

Do § 3: WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:

Dział

600

Rozdział

60013

- Zwiększenie planu wydatków na dotację dla ZZDW w Koszalinie z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ulicy Odrzańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 125.

50 000 zł

Dział

801

Rozdział

80101

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w oświacie w związku ze zwiększeniem części subwencji oświatowej

66 463 zł

Dział

851

Rozdział

85195

- zwiększenie planu wydatków - dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

5 000 zł

Dział

900

Rozdział

90004

- zwiększenie planu wydatków na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej parku Miejskiego w Moryniu

5 000 zł

Rozdział

90015

- zwiększenie planu wydatków na odtworzenie oświetlenia w ul. Żeglarskiej w Moryniu

17 000 zł

Dział

921

Rozdział

92120

- zwiększenie planu wydatków na dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

5 000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 11:03