herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/139/2008 - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Moryń


UCHWAŁA Nr XV/139/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Moryń.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moryń za odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Morynia.

§ 2.1.Górna stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moryń wynosi

73,40 zł/m3 netto.

2.Górna stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych segregowanych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moryń wynosi 36,88 zł/m3 netto.

3.Górna stawka opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynosi 17,00zł/m3 netto.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U.Nr 236 poz. 2008) zobowiązuje gminę do ustalenia realnych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Moryń. W celu ustalenia górnych stawek wystąpiono do podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy o przedstawienie kalkulacji kosztów za świadczone usługi.

Zestawienie kosztów w załączeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 11:07