herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/142/2008 - w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym


Uchwała Nr XV/142/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Morynia do podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na remoncie infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym tj. remoncie drogi i chodników usytuowanych na działkach nr 107/21 i nr 107/105 położonych w obrębie Witnica , przejmowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w trybie art. 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ((Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz.2128 z póź. zm.).

§ 2. Traci moc Uchwała XIV/125/08 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia

5 lutego 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

U z a s a d n i e n i e:

Działki nr 107/21 i nr 107/105 obręb Witnica stanowi drogę dojazdową do budynków mieszkalnych nr 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b na Osiedlu Parkowym Wykonanie inwestycji polegającej na remoncie całej infrastruktury technicznej tj. nawierzchni drogi i chodników zapewni mieszkańcom spokojne korzystanie z nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi byłych pracowników PGR. Realizacja inwestycji umożliwi otrzymanie bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 11:08