herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/145/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości .


U c h w a ł a Nr XV/145/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 , Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 )Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości tj. działki zabudowanej nr 59 o pow. 0,2648 ha położonej w obrębie 1 miasta Moryń od Powiatu Gryfińskiego na cele związane z edukacją publiczną .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Działka nr 56 wraz z zabudowaniami leży w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół w Moryniu. W wyniku przeprowadzonej w roku 2007 racjonalizacji sieci szkolnej /likwidacja Szkoły Podstawowej w Klępiczu/ oraz planowanej dalszej racjonalizacji , a także zapowiadanym przez MEN rozszerzeniem obowiązku szkolnego na 6-cio latków, pojawia się problem zapewnienia odpowiednich warunków nauki i opieki dla dzieci dojeżdżających.

Optymalnym rozwiązaniem tego problemu jest przejęcie od Powiatu Gryfińskiego i zaadoptowania dla potrzeb szkoły budynku „Drogowca”, w którym jedno z pomieszczeń jest świetlicą. Przejęcie w/w nieruchomości poprawi również wykorzystanie boisk szkolnych - umożliwi przesunięcie piłkochwytów umieszczonych obecnie tuż liną bramkową boiska oraz pozwoli na zmianę geometrii bardzo stromej skarpy powstałej podczas budowy boiska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 11:10