herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVI/147/2008 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008 r.


Uchwała Nr XVI/147/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 09 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 20.000

w tym:

Dział

926

rozdział

92601

§

6300

o kwotę

20.000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 130.050 zł

w tym:

Dział

801

rozdział

80101

§

4270

o kwotę

2.850 zł

926

92695

§

6058

83.410 zł

§

6059

43.790 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 66.640

w tym:

Dział

758

rozdział

75818

§

4810

o kwotę

12.790 zł

801

80101

§

6050

2.850 zł

926

92601

§

6050

51.000 zł

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu w § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 83.410.

§ 5. Zmienia się Limity wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych, określone w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIII/115/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2008, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się Limity wydatków Gminy Moryń na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych, określone w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XIII/115/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2008, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

Dział

926

Rozdział

92601

- zwiększenie planu dochodów związanych z planowanym uzyskaniem dofinansowania zadania: „Boisko do koszykówki i unihokeja na osiedlu parkowym w Witnicy.

20.000 zł

Do § 2: WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

801

Rozdział

80101

- Zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe w Zespole Szkół w Moryniu

2.850 zł

Dział

926

Rozdział

92695

- § 6058: zmniejszenie planu wydatków na zadania planowane do realizacji z udziałem środków SPO-ROL, w części dotyczącej dotacji:

* Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Moryniu - 26.560zł

* Budowa placu zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy - 34.950zł,

* Budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki w Mirowie - 21.900zł

83.410 zł

- § 6059: zmniejszenie planu wydatków na zadania planowane do realizacji z udziałem środków SPO-ROL, w części dotyczącej wkładu własnego:

* Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Moryniu - 13.940

* Budowa placu zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy - 18.350zł,

* Budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki w Mirowie - 11.500

43.790 zł

Do § 3: WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:

Dział

758

Rozdział

75818

- Zwiększenie planu rezerwy ogólnej

12.790 zł

Dział

801

Rozdział

80101

- Zwiększenie planu wydatków na roboty dodatkowe w związku z realizacją zadania „remont sanitariatów dla dziewcząt i chłopców w Zespole Szkół w Moryniu

2.850 zł

Dział

926

Rozdział

92601

- Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania:

* Boisko do koszykówki i unihokeja na Osiedlu Parkowym w Witnicy.

51.000 zł

Do § 4: Zmniejszenie przychodów związane jest z brakiem realnej możliwości uzyskania dofinansowania na zadania:

* Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Moryniu - 26.560zł

* Budowa placu zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy - 24.950zł,

* Budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki w Mirowie - 33.400zł,

które w w/w kwotach wydatki planowane były do realizacji z udziałem pożyczki na prefinasowanie.

Do § 5: Zmiana dokonana w planie wydatków ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej skutkuje koniecznością jego aktualizacji.

Do § 6: Zmiana dokonana w planie wydatków ujętych w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej skutkuje koniecznością jego aktualizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-05-2008 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-05-2008 09:01