herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVI/146/08 - w sprawie akceptacji przystąpienia do partnerstwa Gminy Moryń z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym w Szczecinie i realizacji projektu „Wiejskie Ogniska Przedszkolne V”.


Uchwała Nr XVI/146/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 9 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie akceptacji przystąpienia do partnerstwa Gminy Moryń z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym w Szczecinie i realizacji projektu „Wiejskie Ogniska Przedszkolne V”.

Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Moryniu akceptuje porozumienie Burmistrza Morynia z dnia 21.03.2008 zawarte z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym w Szczecinie o przystąpieniu do partnerstwa Gminy Moryń i realizacji projektu „Wiejskie Ogniska Przedszkolne V” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 na terenie Gminy Moryń w miejscowościach Witnica, Bielin, Klępicz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Karol Głodny

Uzasadnienie

Zawarte porozumienie określa zasady wspólnej realizacji projektu „Wiejskie Ogniska Przedszkolne V”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W projekcie przewidziane jest utworzenie ognisk przedszkolnych w Witnicy, Klępiczu i Bielinie celem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich poprzez wdrożenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej w oparciu o program kształcenia przedszkolnego dla zróżnicowanej wiekowo grupy dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt przewiduje ze strony TPD między innymi zatrudnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, zapewnia szkolenia i warsztaty dla wychowawców przedszkolnych, daje możliwość doposażenia w niezbędne wyposażenie pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych, dożywianie dzieci uczęszczających do ognisk przedszkolnych. Do obowiązków gminy należy miedzy innymi zapewnienie bazy lokalowej, pomoc przy rekrutacji kadry wychowawczej.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nrb113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 1020,poz. 1055,i Nr 116,poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-05-2008 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-05-2008 12:10