herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości: 443 obręb 2 miasta Moryń.


GMOŚ.7145-9-1/07/08 Moryń, dnia 13.05.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Terminy poprzednich przetargów

Termin i cena wywoła-wcza do

I rokowań

Wysokość

zaliczki tytułem zabezpie-czenia kosztów sprzedaży

Informa

cja o przezna-czeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

41558

443

5400

obręb 2 miasta Moryń

ul. Wodna

Działka nie zabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie

z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest do budowy budynków mieszkalnych

z lokalami usługowymi nieuciążliwymi wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa , którą

w razie konieczności nabywca przełoży na własny koszt przed przystąpieniem do zabudowy działki. Wzdłuż części frontowej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Istnieje możliwość podłączenia się do mediów biegnących

w ul. Odrzańskiej. Położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (17km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina - 80 km

Dla nieruchomości ustalono warunki zabudowy decyzją

Nr 7331-29/07 z dnia

20 września 2007r.

I przetarg

21.01.2008r.

II przetarg

07.03.2008r.

III przetarg

06.05.2008r.

16.06.2008r.

99.000,00-,

9.000-,

Sprzedaż na

własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 16.06.2008r. od godz. 1130 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 11.06.2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania - działka nr  443, obręb 2 miasta Moryń ”.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 11.06.2008 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 11.06.2008 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia nie podlega zwrotowi. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-05-2008 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 16-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-05-2008 10:54