herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 228/7 obręb 3 miasta Moryń.


Moryń, dnia 13.05.2008r.

GMOŚ.7145-5-1/07/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi

Wie-czy-

stej

Nr nieru-cho-mości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznacze-

nie

w planie

miejscowym

Termin I przetargu

Termin II

przetargu

Termin III przetargu i cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minimalne

postąpienie

w zł

Informa

cja o przezna-

czeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

35513

228/7

1072

Obręb 3 miasta Moryń

Działka zabudowana budynkiem 2-u kondygnacyjnym, innym niż mieszkalny o pow. 156,14m2 w skład którego wchodzi 8 pokoi noclegowych, 3 łazienki, 3 wc, budynek gospodarczy-kotłownia o pow. 13,26m 2. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną . Teren posesji ogrodzony,

w części utwardzony.

Dostęp do działki b.dobry z drogi asfaltowej.Obiekt może być wykorzysty-wany na działalność

gospodarczą np. hotel, dom noclegowy itp

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (17km), Krajnik Dolny-Schwedt

( 20km) oraz niedaleko Berlina - 80 km.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzysty-wany

na cele usługowe, handlowe lub inną działalność gospodarcząlub mieszkalną po wcześnie-jszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

06.03.08r.

07.05.2008r.

16.06.2008r.

180.000,00

18.000,00

1.800,00

Sprzedaż na

własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2008r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 11.06.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-05-2008 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 16-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-05-2008 10:56