herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Kwiecień 2004r


Moryń, dnia: 16 kwietnia 2004 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Moryń ogłasza konkurs ofert na:

ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO od 1.06.2004r. do 31.12.2004r.

W poszczególnych miejscowościach Gminy Moryń:

- Witnica,

- Klępicz,

- Przyjezierze,

- Moryń

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:51.OOOzt

Miejsce załatwienia sprawy: Stanowisko ds. Obywatelskich, Urząd Miejski Moryń. tel.4146033

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu

2) Dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe.

Gdzie odebrać formularze: Stanowisko ds. Obywatelskich,pok.8

Opłaty: brak opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenie odpowiedzi)

Odpowiedź zostanie udzielona po konsultacjach Komisji ds. Rozpatrywania wniosków w terminie 14 dni

Zasady udzielania dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej l sportu:

I. Warunki ubiegania się o dotacje celowe:

1. O dotacje celowe mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki spoza sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku,

2. Działalność statutowa tych podmiotów musi obejmować zadania będące przedmiotem zlecenia,

3. Przedmiotem zlecenia mogą być tylko zadania publiczne o charakterze gminnym z zakresu kultury fizycznej i sportu,

4. Termin składania wniosków upływa 16 maja 2004 r.

II. Wnioski powinny zawierać w szczególności:

1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

2. Miejsce l termin realizacji zadania,

3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania(doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem oferty),

5. Informacje o posiadanych własnych środkach oraz uzyskanych z innych źródeł,

6. Wniosek powinien zawierać dołączony dokument organizacyjny podmiotu (zadania statutowe).

III. Rozpatrywanie wniosków:

l. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia wniosku w ustalonym terminie,

2.Złożone wnioski, rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza,

2

3. Przy wyborze podmiotów ubiegających się o finansowanie komisja uwzględnia w szczególności: znaczenie zadania z punktu widzenia ustalonych zadań gminy; ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz wysokości środków własnych planowanych na realizację zadania, ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę; analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji. Propozycja wyboru najkorzystniejszych wniosków z punktu widzenia w/w kryteriów, przedkładane Burmistrzowi w celu podjęcia decyzji, a wysokość dotacji zawiera się w granicach kwot uchwalonych na ten cel w budźcie gminy na dany rok.

4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może zwiększyć kwoty dotacji przeznaczonych na zadania.

IV. Warunki zlecania realizacji zadania: Zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza z podmiotem (wnioskodawcą).

V. Rozliczenie wykonania zadania powinno zawierać:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania według ustaleń zawartych w umowie,

2. Złożenie rozliczenia dotacji celowej na obowiązującym druku(do pobrania w Urzędzie Miejskim,pok.nr8),

3. Kopię opisanych rachunków dotyczących wydatków zleceniobiorcy na realizację zadania.

KRYTERIA WYBORU (OCENY) WNIOSKÓW O DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZLECONE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1. Znaczenie projektu w kontekście celów i priorytetów gminy,

2. Tradycje i dorobek poprzednich edycji przedsięwzięcia oraz możliwości realizacyjne. Preferowane przy ocenie będą projekty mające długoletnią tradycję i dorobek poprzednich edycji oraz przewidywaną skuteczność realizacji, wyrażającą się solidnym montażem finansowym oraz zasobami osobowymi organizatorów projektu,

3. Ponadlokalny charakter projektu. Preferowane zdecydowanie będą projekty mające szeroki, gminny lub ponadgminny charakter.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 23-04-2004 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2004 14:26