herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/149/08 - w sprawie zwrotu koszów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Moryniu


Uchwała Nr XVII/149/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zwrotu koszów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Moryniu

Na podstawie art. 25 ust. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218 ) oraz § 2, § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 i 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwrot kosztów podróży radnych odbywać się będzie według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, ze zm).

§ 2. Zwrot kosztów przejazdu pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy dokonuje się wg obowiązujących na dzień odbywania podróży stawek za jeden kilometr wyliczonych z uwzględnieniem zasad wynikających z postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy(Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.).

§ 3. 1. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży określa Przewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu służbowego.

2. Czynności o których mowa w ust. 1 w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny.

UZASADNIENIE:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w § 1 definiuje precyzyjnie podróż służbową oraz w § 5 ust. 3 daje uprawnienia radzie gminy do określenia stawki za jeden kilometr przebiegu będącej podstawą naliczenia zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróż służbową pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-05-2008 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 29-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-05-2008 09:11