herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/150/08 - w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Moryń, w których pobiera się opłatę miejscową.


Uchwała Nr XVII/150/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Moryń, w których pobiera się opłatę miejscową.

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 - wraz ze zmianami z 2005 r Dz.U.Nr 143, poz. 1109; z 2006 r Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 781, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 24, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Moryń miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, tj.:

 1. Moryń,

 2. Bielin

 3. Gądno

 4. Przyjezierze.

§ 2. Ustalone w § 1 ust. 1-4 miejscowości odpowiadają warunkom określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r., jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007r Nr 249, poz. 1851).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe, oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Wydane 18 grudnia 2007 roku Rozporządzenie Rady Ministrów określiło warunki, jakie powinna spełniać miejscowość w której można pobierać opłatę miejscową. Dotychczas miejscowości, w których pobierana była opłata miejscowa, określał Wojewoda; w gminie Moryń były to miejscowości Moryń, Gądno, Bielin i Przyjezierze. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, od dnia 15 stycznia 2008r, do kompetencji Rady Gminy należy określenie miejscowości, które spełniają łącznie warunki:

- klimatyczne,

- krajobrazowe,

- umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych,

w których będzie istniała możliwość w nowym porządku prawnym dokonywani poboru opłaty miejscowej.

Rozporządzenie Rady Ministrów w kwestii warunków klimatycznych określiło, że spełniają je miejscowości, w których powietrze musi być wolne od zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne stężenia dla obszarów poza aglomeracjami liczącymi ponad 250 tys. mieszkańców, ustalane na podstawie przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie z dostępnymi na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.wios.szczecin.pl) danymi na temat jakości powietrza w Województwie Zachodniopomorskim, na terenie Gminy Moryń powietrze jest czyste - prezentowane wskaźniki osiągają wartości minimalne i mieszczą się w normach określonych przepisami o ochronie środowiska.

Warunki klimatyczne, według rozporządzenia, spełniają miejscowości, w których nie są przekroczone dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określonych w przepisach o ochronie środowiska. Z dostępnych informacji wynika, że pomimo lokalizacji w Gminie Moryń trzech masztów telefonii komórkowej (Witnica, Skotnica, Gądno), oraz linii energetycznych średniego i niskiego napięcia, natężenie pól elektromagnetycznych w gminie Moryń, oraz w miejscowościach wymienionych w § 1 niniejszej uchwały - nie przekracza dopuszczalnych norm.

Także hałas ma wpływ na zachowanie warunków klimatycznych. W miejscowościach Moryń, Bielin, Przyjezierze i Gądno, nie występuje duże natężenie ruchu samochodowego, kolejowego, ani też przemysł ciężki, które mogą generować znaczące ilości decybeli.

Minimalne warunki krajobrazowe są spełnione, jeżeli na terenie gminy, na której położona jest miejscowość, występuje jeden z elementów środowiska przyrodniczego istotnego dla wypoczynku lub jednego z walorów krajoznawczych. Do elementów środowiska przyrodniczego istotnych dla środowiska, a które występują w gminie Moryń, zaliczyć należy:

 1. szatę roślinną (lasy i użytki rolne zajmujące łącznie ponad 80 % powierzchni gminy),

 2. wody - występowanie śródlądowych wód powierzchniowych w postaci jezior (jezioro Morzycko i pozostałe 20 szt.) i rzek (Słubia, Kurzyca, Różyca),

 3. wody w jeziorze Morzycko spełniają wymagania określone w przepisach prawa wodnego - rokrocznie SANEPID bada wody jeziora Morzycko nie stwierdzając konieczności zamknięcia kąpielisk,

Spełnienie warunków krajoznawczych przejawia się poprzez występowanie w gminie Moryń między innymi następujących elementów:

 1. osobliwości flory i fauny: wymienić należy przede wszystkim największe na Pomorzu skupisko bluszczu, występowanie chronionych okazów flory i fauny (m.in. Orzeł Bielik, pomnik przyrody - sosna kosodrzewina),

 2. parków zabytkowych - zachowane jako parki podworskie w miejscowościach Witnica, Przyjezierze, Bielin, Gądno,

 3. Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (20 % powierzchni gminy Moryń), oraz jego otuliny (ok. 80% pow. gminy),

 4. zabytków architektury i budownictwa, a w szczególności:

  1. kamiennych kościołów w miejscowościach Witnica, Bielin, Przyjezierze, Dolsko, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Klępicz, Mirowo, Moryń,

  2. pałaców i zespołów dworsko pałacowych w Witnicy, Przyjezierzu, Mirowie,

  3. zabytkowego układu urbanistycznego miasta Moryń,

  4. ruin średniowiecznego Zamczyska,

  5. ruin wiatraka,

  6. Domu Pomocy Społecznej w Moryniu,

 5. imprez kulturalnych (Jarmark Moryński, zawody w skokach przez przeszkody i w powożeniu w Bielinie, festyny wiejskie w sołectwach w gminie Moryń).

Minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych spełniają miejscowości, w których istnieje baza noclegowa w obiektach hotelarskich lub innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych. Zgodnie z art.3 ust. 8 w/w ustawy, są to: „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawianie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

W miejscowości Moryń warunek ten jest spełniony poprzez występowanie podmiotu - Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe „SAVANA”***, a także możliwości wynajmu pokoi przez osoby prywatne. W miejscowości Gądno występują podmioty: były ośrodek wypoczynkowy Transoceanu prowadzony obecnie przez dzierżawców, ośrodek wypoczynkowy prowadzony przez spółkę „HAK”, Leśne Pole Biwakowe „Country Dudek”. W miejscowości Bielin istnieje baza noclegowa w stylowym dworku Stadniny Koni „Bielin”. W miejscowości Przyjezierze istnieje baza noclegowa w postaci możliwości wynajmu pokoi i domów.

W związku z powyższym zasadne jest określenie miejscowości Moryń, Bielin, Przyjezierze i Gądno, jako miejscowości spełniających minimalne warunki określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r., dla celów realizacji poboru opłaty miejscowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-05-2008 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-05-2008 09:13