herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/152/08 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/144/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 marca 2008r w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Uchwała Nr XVII/152/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/144/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 marca 2008r w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie § 7 ust.1- 3 Uchwały Nr IX/81/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 sierpnia 2007r w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2007r Nr 103 poz. 1775), w związku z art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 96, poz.959,Nr 238, poz. 2390, z 2005r Nr  50, poz. 362; z 2006r Nr 126, poz. 875 oraz z 2007r Nr 192, poz. 1394) oraz z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) - Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr Rady Miejskiej w Moryniu XV/144/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 marca 2008r w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który przyjmuje brzmienie:

§ 1. Udziela się dotacje z budżetu Gminy Moryń w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Moryń, nie stanowiących jej własności, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/144/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 marca 2008r w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/152/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 kwietnia 2008r

Wykaz wniosków o przyznanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Moryń, niestanowiących jej własności.

L.p.

Obiekt

Wnioskodawca

Zakres rzeczowy wskazany we wniosku

Kwota dotacji

1

Kościół pw. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Dolsku

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha w Moryniu

Zakup materiałów budowlanych na wymianę pokrycia dachowego

5.000 zł

2

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Przyjezierzu

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha w Moryniu

Wymiana pokrycia dachowego - prace remontowe i zakup materiałów

8.000 zł

3

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Objezierzu

Parafia Rzymskokatolicka pw. Stanisława BM w Klępiczu

Zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego

7.000 zł

RAZEM:

20.000zł

====================================

Uzasadnienie:

Niniejszy projekt uchwały został złożony w związku z podziałem środków dokonanych przez Sołectwo Przyjezierze, które wnioskowało o zwiększenie dotacji na remont zabytku - kościoła w Przyjezierzu, oraz wnioskiem Parafii Moryń złożonym w dniu 21.04.2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-05-2008 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-05-2008 09:16