herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III rokowania na sprzedaż nieruchomości 363/2 - Mirowo


Moryń, dnia 19.06.2008r.

GMOŚ.7145-3-1/07/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Terminy niedoszłych

do skutku przetargów, rokowań

Termin i cena wywoła-wcza do III rokowań

Wysokość zaliczki tytu-

łem zabezpie-czeniakosztów sprzedaży zł

Informacja o przeznaczeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

41559

363/2

451

Mirowo

Działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym ( były sklep) o pow.

o pow. użytkowej 70,63 m2, pomieszczeniem pomocniczym

( kotłownią) o pow. 10,28m 2 .

Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, zbiornik bezodpływowy.

Dostęp do działki dobry z drogi asfaltowej (powiatowej)

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (17km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina - 80 km

Miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzysta

wany na cele usługowe, handlowe lub mieszkaniowe po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

I przetarg:

21.01.2008r.

II przetarg:

07.03.2008r.

I rokowania

06.05.2008r.

II rokowania

16.06.2008r.

18.000-,

1.800,00-,

Sprzedaż na

własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 25.07.2008r.o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 22.07.2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania - sklep Mirowo ”.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 22.07.2008 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 22.07.2008 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia nie podlega zwrotowi. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-06-2008 17:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 20-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-06-2008 18:06