herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości 64/3 - Klępicz


Moryń, dnia 19.06.2008r.

GMOŚ.7145-1-1/07/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości.

Lp.

Nr Księgi Wieczystej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Daty poprzednich

przetargów

Cena

wywoławcza

do IV

rokowań

Wysokość

zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów

Informacja

o przeznaczeniu

Informacje o obciążeniach nieruchomości

1.

54748

64/3

9369m2

Klępicz

Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym byłej szkole podstawowej

o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczymi

o łącznej pow. użytkowej 29,28m2.

Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c. o. i zbiornik bezodpływowy.

Dostęp do działki b. dobry z drogi asfaltowej (wojewódzkiej).

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami -Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny - Schwedt (20km) oraz niedaleko Berlina - 80 km

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystywany na cele usługowe, handlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

I przetarg:

19.10.2007r.

II przetarg:

27.11.2007r.

III przetarg

31.01.2008r.

I rokowania

11.03.2008r.

II rokowania

06.05.2008r.

III rokowania

16.06.2008r.

1.za działkę

zabudowaną

nr 64/3

(była szkoła)

366.440-,

2. za działkę

zabudowaną

nr 64/6 (lokal

mieszkalny)

33.120-,

3. za działkę

niezabudowa-

ną ( drogę

dojazdową do

lokalu

mieszkalnego

znajdującego

się na działce

nr 64/6,

udział

1/3 części)

440 -,

37.000,00-,

3.500,00-,

44,00-,

Sprzedaż na

własność

Nieruchomość

nie

obciążona

2.

3.

54751

54751

64/6

64/4

780m2

udział 4799/1000 części

198 udział do 1/3 części

Klępicz

Klępicz

W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny

nr 1o pow. 59,67m2 , znajdujący się w budynku

nr 34 , posiada uzbrojenie w wodę, energię elektryczną. Składa się z dwóch pokoi, kuchni ,łazienki, przedpokoju, spiżarki.

Do lokalu przynależne są piwnice o pow. 13,60m2. Ogrzewanie budynku - centralne wspólne ( dla dwóch lokali mieszkalnych).

Droga wewnętrzna, stanowi dojazd do budynku

nr 33 i 34

w Klępiczu, ma dostęp do drogi publicznej. Działka uzbrojona

w sieć wodociągową

i energię elektryczną.

Obecnie sprzedawany jest udział do 1/3 części, który będzie stanowił dojazd do lokalu nr 34/1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Lokal może być przeznaczony na cele inne niż mieszkalne po uzyskaniu zgody na zmianę sposobu jego użytkowania

Miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

2. za działkę

zabudowaną

nr 64/6 (lokal

mieszkalny)

33.120,00-,

3. za działkę

niezabudowaną

( droga udział

1/3 części)

440,00 -,

- „ -

- „ -

- „ -

-„ -

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 25.07.2008r.o godz. 1030-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 22.07.2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem IV Rokowania - szkoła Klępicz” lub „IV rokowania- lokal i droga dojazdowa do lokalu , obręb Klępicz w przypadku zainteresowania nabyciem samego lokalu mieszkalnego.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 22.07.2008 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 22.07.2008 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-06-2008 18:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 20-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-06-2008 18:08