herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/157/08w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu


Uchwała Nr XVIII/157/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity z 2006r. nr 123 poz. 858, z 2007 nr 147, poz. 1033 ), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w następujących wysokościach:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1m3 dostarczonej wody

2,23

2,39

zł/m3

2.

Rozliczenie wody wg wskazań wodomierzy

Stawka opłaty abonamentowej

3,36

3,60

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

3.

Rozliczenie wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Za rozliczenie

2,80

3,00

zł/odbiorcę/m-c

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

3,64

3,89

zł/m3

§ 2. Taryfy określone w tabelach w § 1 obowiązują przez 1 rok, tj. od dnia 1 sierpnia 2008 r.

do 31 lipca 2009 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Głodny

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity z 2006r. nr 123 poz. 858) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez 1 rok.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy, która obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2009 r.

Dotychczasowa stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca do dnia 31 lipca 2008r. wynosi 2,17 zł brutto, proponowana stawka 2,39 zł brutto, wzrost o 10 %.

Stawka opłaty abonamentowej obowiązująca do dnia 31 lipca 2008r. wynosi 3,00 zł brutto za miesiąc za odbiorcę (punkt), proponowana stawka 3,60 brutto, wzrost o 20 %.

Dotychczasowa stawka za rozliczenie wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody wynosiła 2,50 zł brutto, proponowana stawka 3,00 zł brutto, wzrost o 20 %.

Dotychczasowa stawka za odprowadzenie ścieków obowiązująca do dnia 31 lipca 2008r. wynosi 3,40 zł brutto, proponowana stawka 3,89 zł brutto, wzrost o 14,4 %.

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wyodrębnionych grup odbiorców ustalono taryfę składającą się z opłaty abonamentowej na miesiąc, opłaty zmiennej (od m3 wody) oraz rozliczenie wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Planowane przychody uzyskane z opłat odbiorców usług zapewnią samofinansowanie Zakładu, co przy racjonalnym zarządzaniu finansami pozwoli na przeznaczenie części wpływów na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przyczyniając się między innymi do wzrostu jakości usług oraz ograniczenia awaryjności urządzeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-07-2008 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-07-2008 13:58