herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/158/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? Sp. z o.o. w Goleniowie


Uchwała Nr XVIII/158 /2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. nr 123 poz. 858, z 2007 nr 147, poz. 1033), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie w następujących wysokościach:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1m3 dostarczonej wody

2,22

2,38

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego (dla dostarczania wody)

5,48

5,86

zł / za odbiorcę (punkt)/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

9,95

10,65

zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody (dla dostarczania wody lub dla odprowadzania ścieków)

3,49

3,73

zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku - dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

3,16

3,38

zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody)

3,82

4,09

zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

8,29

8,87

zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc

2.

Gmina za wodę pobierana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody

2,22

2,38

zł/m3

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki.

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług zrzucający ścieki do urządzeń komunalnych

Cena za 1 m3 odebranych ścieków

2,99

3,20

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego (dla odprowadzania ścieków

7,62

8,15

zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc

§ 2 Taryfy określone w tabelach z § 1 obowiązują przez 1 rok, tj. od dnia 1 sierpnia 2008r.

do dnia 31 lipca 2009r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Głodny

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.

Nr 72, poz. 747) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez

1 rok.

Spółka z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” w Goleniowie złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy, która obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2008r. do dnia 31 lipca 2009r

Dotychczasowa stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca do dnia 31 lipca 2008r. wynosi 2,12/m3 brutto, proponowana stawka 2,38/m3 zł brutto, wzrost o 12,3 %.

Stawka opłaty abonamentowej obowiązująca do dnia 31 lipca 2008r. wynosi 5,35 zł brutto za miesiąc za odbiorcę (punkt)/miesiąc, proponowana stawka 5,86 zł brutto, wzrost o 9,5 %.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody) obowiązująca do dnia 31 lipca 2008r. wynosi 5,14 zł brutto za odbiorcę (punkt/miesiąc), proponowana stawka 4,09 zł brutto,

obniżka o 25,7%.

Stawka dla Gminy za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych obowiązująca do 31 lipca 2008r. wynosi 2,12 zł/m3 brutto, proponowana stawka 2,38 zł brutto, wzrost o 12,3 %.

Ponadto wprowadzono:

stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków) w wysokości 10,65 zł brutto za odbiorcę (punkt)/miesiąc,

stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody (dla dostarczania wody lub dla odprowadzania ścieków w wysokości 3,73 zł brutto za odbiorcę (punkt)/miesiąc,

stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku - dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków) w wysokości 3,38 zł brutto za odbiorcę (punkt).miesiąc,

stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków) w wysokości 8,87 zł brutto za odbiorcę (punkt)/miesiąc,

stawkę za 1 m3 odebranych ścieków w wysokości 3,20 zł brutto za odbiorcę (punkt)/miesiąc,

stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego (dla odprowadzania ścieków w wysokości 8,15 zł brutto za odbiorcę (punkt)/miesiąc.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Moryniu. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-07-2008 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-07-2008 14:07