herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/160/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia


Uchwała Nr XVIII/ 160 / 2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1593 oraz z 2002 Nr 113 , poz.984, Nr 214, poz.1806 z 2005r. Nr10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 z 2006r. Nr 2006 Nr 79, poz.549, Nr169,poz.1201, Nr170,poz.1218) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin , starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146 poz. 1223 z 2006r. Dz. U. Nr 39, poz.272 oraz z 2008r.Dz.U,Nr 73, poz.431 ), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Morynia w następującej wysokości:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.877,00 zł / słownie : cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych /.

  2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.500,00 zł. / słownie: jeden tysiąc pięćset złotych /.

  3. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 975,40zł / słownie : dziewięćset siedemdziesiąt pięć 40/100 złotych /.

  4. Dodatek specjalny w wysokości 25 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1.594,25 zł. / słownie : jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt cztery 25/100 złotych /.

oraz inne świadczenia pracownicze przysługujące z mocy obowiązujących przepisów.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/ 87/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Planowany wzrost wynagrodzeń w 2008r. w stosunku rocznym wynosi 12% . Zgodnie z założeniami wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wzrosły o planowany wskaźnik od 1 stycznia br .

Wobec powyższego należy dokonać od początku roku także waloryzacji wynagrodzenia Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-07-2008 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 18-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-07-2008 08:16