herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/162/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XVIII/162/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218/, w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł /słownie: dwieście tysięcy zł/, z przeznaczeniem na realizację remontu budynku Przedszkola Miejskiego w Moryniu

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy z bankiem oraz udzielenia zabezpieczenia kredytu w formie uzgodnionej z  bankiem, z wyłączeniem udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi jednostki samorządu terytorialnego - art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984).

§ 3. Jako źródło spłaty kredytu ustala się dochody własne Gminy Moryń pochodzące podatków i opłat lokalnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2008r, w wydatkach Gminy Moryń na rok 2008 zaplanowano zadanie remontu budynku przedszkola, które miało być realizowane finansowego udziałem instrumentu finansowego wykupu wierzytelności. Jednak po dokonaniu analizy, okazało się że wykup wierzytelności ma uzasadnieni do realizacji przy znacznie większych zadaniach.

Wobec powyższego proponuje się, aby zadanie ujęto w kwocie całościowej w budżecie po stronie wydatków, które pokryte zostaną z kredytu bankowego. Zmiana budżetu winna, więc także obejmować zwiększenie przychodów z tego tytułu.

Zakładany harmonogram spłaty kredytu obejmuje okres 36 miesięcy począwszy od stycznia 2009r z opcją miesięcznych stałych rat kapitałowych. Odsetki płatne od salda kredytu. Szczwane maksymalne oprocentowanie w wysokości 6,29% -. Prowizja banku: max: 1,50%. Maksymalny koszt kredytu wyniesie więc około 22.636zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-07-2008 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 18-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-07-2008 08:23