herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/165/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2008.


Uchwała Nr XVIII/165/08

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Morynia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2008 w związku z planowaniem zawarcia umowy w ramach zamówienia publicznego na usługę „Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń” obciążającej budżet w roku 2009
do kwoty 90.000 zł

Podana kwota jest wielkością szacunkową i będzie zaktualizowana po przeprowadzonym przetargu na „Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń”.

§ 2. Spłata zobowiązania dotyczącego wyżej wymienionego zadania nastąpi w roku 2009.

§ 3. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie uwzględnione w projekcie budżetu Gminy Moryń na rok 2009 i pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Moryń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zamówienie publiczne dotyczące przewozów szkolnych jest specyficzne ze względu na fakt,
iż rok szkolny obejmuje dwa lata budżetowe. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r art. 86 ust. 3 „Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. W przypadku zamówienia obejmującego dwa lata budżetowe określenie tej kwoty możliwe jest na podstawie zapisów zawartych w budżecie na rok 2008 oraz niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-07-2008 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 18-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-07-2008 09:53