herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza nabór na samodzielne stanowisko pracy inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i drogownictwa

 

Moryń, dnia 24 lipca 2008 r.

 

Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

 

OGŁASZA NABÓR

NA SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

 

  inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i drogownictwa

(1 etat)

 1. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe techniczne (preferowane rolnicze) lub administracyjne.

  • doświadczenie zawodowe: 3 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w tym minimum roczny na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym.

  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej oraz ustawy o samorządzie gminnym,

  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw:

    • o gospodarce nieruchomościami,

    • o drogach publicznych,

    • prawo geodezyjne i kartograficzne,

    • prawo wodne

w zakresie dotyczącym realizacji zadań gminy

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność obsługi komputera ze środowiskiem MS WINDOWS XPoprogramowania MS OFFICE,

  • umiejętność planowania i organizacji pracy,

  • posiadanie prawa jazdy KAT „B”,

  • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, sumienność, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność myślenia analitycznego, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw z zakresu:

   • gospodarki gruntami,

   • rolnictwa i łowiectwa,

   • drogownictwa,

   • geodezji i kartografii,

   • gospodarki wodnej,

a w szczególności:

    • prowadzenie ewidencji właścicieli gruntów i budynków,

    • prowadzenie spraw dotyczących ochrony znaków geodezyjnych,

    • prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,

    • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem nieruchomości numeracji porządkowej,

    • ustalenie potrzeb oraz przygotowanie zlecenia opracowań geodezyjnych ,wycen nieruchomości,

    • dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,

    • prowadzenie ewidencji w zakresie realizowanych zamówień publicznych,

    • prowadzenie spraw związanych z ANR i jej dzierżawcami,

    • współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Barzkowice i innymi instytucjami w celu inicjowania przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

    • prowadzenie spraw rekultywacji gruntów rolnych,

    • kontrolowanie spełniania przez rolników obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków rolnych

    • koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów,

    • wykonywanie zadań związanych z gospodarką wodną - prowadzenie nadzoru nad działalnością spółek wodnych,

    • wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych, współpraca ze służbą weterynaryjną,

    • prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką,

    • prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi oraz opłatami bądź odszkodowaniami związanymi z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą,

    • przygotowanie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej,

    • prowadzenie ewidencji dróg na terenie gminy, aktualizacji metryk,

    • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

    • okresowe dokonywanie przeglądu stanu dróg, koordynowanie akcji zima,

    • współpraca z zarządami dróg,

    • współdziałanie ze służbami podatkowymi gminy w zakresie przekazania informacji rodzących skutki podatkowe.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV),

  • kwestionariusz osobowy,

  • list motywacyjny,

  • dokument poświadczający wykształcenie ,

  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  • świadectwa pracy,

  • oświadczenie o stanie zdrowia,

  • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ),

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i drogownictwa”. w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

 

 

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Wytypowanego kandydata komisja przedstawi Burmistrzowi do zatwierdzenia. Po akceptacji Burmistrza z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125 ,poz.869).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-07-2008 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 24-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-03-2015 12:52