herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Bumistrz Morynia ogłasz nabór na wolne stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i promocji gminy

 

Moryń, dnia 24.07.2008r.

 

 

 

 

Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy

(1 etat - podinspektor)

 1. Wymagania niezbędne:

 

  • wykształcenie: średnie, preferowane wyższe (kierunki: administracja publiczna, zarządzanie projektami UE, marketing i zarządzanie),

  • doświadczenie zawodowe: roczny staż pracy na stanowisku zgodnym lub pokrewnym z zakresem zadań określonych w pkt 3,

  • umiejętność obsługi komputera ze środowiskiem MS WINDOWS XP, oprogramowania MS OFFICE, CorelDRAW, umiejętność poruszania się w Internecie.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

  • umiejętność sporządzania wniosków aplikacyjnych,

  • umiejętność planowania i organizacji pracy,

  • wiedza w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych w tym z Unii Europejskiej,

  • doświadczenie w zakresie reklamy i promocji,

  • umiejętność organizowania konferencji i warsztatów,

  • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych,

  • znajomość i umiejętność stosowania w podstawowym zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej, Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy prawo zamówień publicznych,

  • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, sumienność, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność myślenia analitycznego, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • Promocja gminy, w szczególności poprzez:

  • zbieranie materiałów ich opracowywanie oraz publikacja wydawnictw promocyjnych i informacyjnych,

  • kreowanie rozwoju gminy oraz jej promocja na zewnątrz,

  • uczestnictwo w targach i wystawach,

  • przygotowywanie informacji dotyczących oferty gospodarczej
   i turystycznej Gminy,

  • udostępnianie materiałów informacyjnych o gminie,

  • współpraca z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu podejmowania działań promujących miasto,

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i zrzeszeniami mieszkańców,

  • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie koordynowania imprez;

 • Zarządzanie projektami UE:

 • Prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań własnych gminy oraz na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa,

 • przygotowywanie projektów i wniosków o ich dofinansowanie,

 • realizacja i rozliczanie projektów,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z projektami,

 • współpraca ze stanowiskiem do spraw zarządzania projektami i zamówień publicznych oraz innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów w w/w zakresie,

 • koordynacja partnerskich projektów międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej;

 • Pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

  • życiorys (CV),

  • kwestionariusz osobowy,

  • list motywacyjny,

  • dokument poświadczający wykształcenie ,

  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  • świadectwa pracy,

  • oświadczenie o stanie zdrowia,

  • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ),

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy” w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Wytypowanego kandydata komisja przedstawi Burmistrzowi do zatwierdzenia. Po akceptacji Burmistrza z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125 ,poz.869).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-07-2008 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 24-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-03-2015 12:52