herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 192/5 , obręb 3 miasta Moryń (ul. Szkolna )


Moryń, dnia 11.08.2008r.

GMOŚ. 72241-6-1/07/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nierucho-mości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Terminy poprzednich przetargów

Termin i cena wywoławcza

IV przetargu

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

Informacja o przeznaczeniu i obciążeniu nieruchomości

1.

4541184

192/5

528

3 miasta Moryń

ul. Szkolna

Działka niezabudowana, kształt działki regularny, posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, uzbrojona w sieć wodociągowo-kanalizacyjną, energię elektryczną. Działka będzie sprzedawana pod zabudowę zwartą z przejazdem bramnym w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do zaplecza budynku nr 12 przy ul. Szkolnej, usytuowanego na działce nr 187, obręb 3 miasta Moryń. Koszty przejazdu bramnego obciążą nabywcę nieruchomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

I przetarg

09.05.2008r.

II przetarg

16.06.2008r.

III przetarg

25.07.2008r.

19.000,00 zł

plus podatek VAT (22%)

1.900,00

190,00

Sprzedaż na własność, część działki

o pow. 220 m2 obciążona umową dzierżawy do 30-09-2009r.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2008r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 10.09.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-08-2008 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 13-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-08-2008 10:14