herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości: 239/8, Obręb 3 miasta Moryń


Moryń, dnia 22.08.2008r.

GMOŚ.72241-1-1/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi

Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym i sposób zagospodaro-wania

Cena wywoławczanieruchomo-ści w zł

Opłaty w % wartości gruntu

i terminy wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

Wysokość

wadium

Mini-malne postą-pienie

Pierwsza

Roczna

Aktualizacja opłat

1.

43946

239/8

1644

udział 604/1000

części

Obręb 3 miasta Moryń

Działka przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie

pod budowę 23 szt.

garaży murowanych

w tym: 22 szt. garaży

w udziale do 26/1000

części każdy i 1szt. garażu w udziale 32/1000 części. Wszystkie

media komunalne

znajdują się

w pobliżu. Teren podlegający .

Plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowią-zuje, na jedno z miejsc garażowych wydana została decyzja o warunkach zabudowy .

Wybudowanie fundamentów

w ciągu jednego roku od daty nabycia, w ciągu 2-óch kolejnych lat zakończenie budowy.

Umowa na okres do 99 lat.

28.160 za udz. 604/1000 części

lub :

22 miejsca pod garaże

w udziale po 26/1000 części tj. 1210 zł za każdy udział

i 1 miejsce garażowe

w udziale 32/1000 części tj. 1540

25% ceny osiągnię-tej w przetargu przed zawa-rciem aktu nota-

rialnego

3% ceny osiągnię-tej w przetargu, płatna do

31 marca każdego roku kalenda-rzowego

Nie częściej niż jeden raz do roku

Obciążeń na nierucho-mości

brak

Za udział:

604/1000 części:

2.816,00

Za udział 26/1000 części :

121

Za udział 32/1000 części:

154,00 zł

Nie mnie-jsze niż 1% ceny wywo-ławczej z zao-krą-

gleniem w górę do pełnych dzie-siątek złotych

Termin I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w wieczyste użytkowanie - 02.07.2008r. ( nie doszedł do skutku).

Termin II ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w wieczyste użytkowanie -21.08.2008r. ( nie doszedł do skutku).

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2008r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział

Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 23.09.2008r.

- dowód tożsamości- w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru sądowego winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Cudzoziemiec biorący udział we przetargu w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie Burmistrz Morynia będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wadium.

W razie występowania w granicach działki sieci, które kolidować będą z inwestycją Nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w porozumieniu z właścicielem sieci.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętej przetargiem.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku jeśli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Ogłoszenie o przetargu znajduje się w siedzibie Urzędu, tablicach ogłoszeń w Moryniu i sołectwach oraz na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-09-2008 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 22-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-09-2008 13:49