herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 791/17 Przyjezierze II


Moryń, dnia 01.10.2008r.

GMOŚ.72241-1-2/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomości

Pow.

w ha

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomo-ści

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minima-lne

postąpie-

nie

w zł

Informa

cja o przezna-czeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

39618

791/17

5,0082

Przyjezierze II

Działka niezabudowana - na części dz. ok. 0,60ha znajduje się byłe wysypisko odpadów komunalnych, w części zrekultywo-wane. Dostęp do działki bezpośrednio z drogi powiatowej, utwardzonej).

Kształt działki nieregularny.

W sąsiedztwie znajduje się żwirownia i grunty rolne.Nieruchomość podlega rekultywacji zgodnie z decyzją Starostwa Powiato-wego w Gryfinie

Nr Oś.7645/33-3/2003 z 22.12.2003r.

Nabywca w przypa-

dku sprzedaży w ramach rekultywacji będzie zobowiązany do :

- wykonania warstwy

izolacyjnej

- ułożenia warstwy

mineralno-humusowej i utrwalenia powierzchni zasiewem mieszanki traw

- przygotowania prac rozbiórkowych ogrodzenia , bramy wjazdowej.

Koszt rekultywacji zgodnie z kosztorysem 278.107,00 zł,

- prowadzenia monitoringu przez okres 20 lat - roczny koszt monitoringu - 8745,00 zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń nieruchomość przeznaczono pod wysypisko odpadów stałych. Obiekt może być wykorzystywany na różnego rodzaju działalność gospodarczą po wcześniejszym uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieruchomość położona w odległości ok. 1,5 km od miasta Morynia,

20km od przejść granicznych z Niemcami

( Osinów Dolny, Krajnik Dolny, 90 km od Berlina).

292.448,80 -,

292.500,00

29.250,00

2.930,00

Sprzedaż na

własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT - aktualnie 22%.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2008r. od godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 31.10.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-10-2008 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-10-2008 09:03