herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 64/3, 64/6, 64/4

                                                                                                                                                                                     Moryń, dnia 06.10.2008r.

 
GMOŚ.7145-1-1/07/08
                                                                                                                                                                                          
                     O G Ł O S Z E N I E
 
 

                  Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 
Lp.
Nr Księgi Wieczy-
stej
Nr nieru-chomo-ści
Pow.
w m2
 
Położenie
[ obręb]
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
miejscowym
Cena
nieruchomo-ści
Cena
wywoławcza
Wysokość
 wadium
 
Minimalne
postąpie-
nie
w zł
Informa
cja o przezna-czeniu
Informa-
cje o
obciąże-
niach
nierucho-
mości
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54748
64/3
9369m2
Klępicz

Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnympo byłej szkole podstawowej

o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczymi

o łącznej pow. użytkowej 29,28m2.

Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c.o.i zbiornik bezodpływowy.

Dostęp do działki b.dobry z drogi asfaltowej (wojewódzkiej).

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km

Miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystywany na cele usługowe,ha-ndlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

510.744,02 zł
511.000,00 zł
51.100,00
płatne w terminie
 do 04.12.08r.
5.110,00 zł
Sprzedaż na
własność
Nierucho-
mość
nie
obciąż-
ona
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
54751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54751
 
64/6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64/4
780m2
udział 4799/1000 części
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
198 udział do 1/3 części
Klępicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klępicz

W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny nr 1

o pow. 59,67m2 , znajdujący się w budynku nr 34 , posiada uzbrojenie w wodę, energię elektryczną. Składa się z dwóch pokoi, kuchni ,łazienki, przedpokoju, spiżarki.

Do lokalu przynależne są piwnice o pow. 13,60m2. Ogrzewanie budynku – centralne wspólne ( dla dwóch lokali mieszkalnych).

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych

z Niemcami-Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km

Droga wewnętrzna, stanowi dojazd do budynku nr 33 i 34

w Klępiczu, ma dostęp do drogi publicznej. Działka uzbrojona

w sieć wodociągową
i energię elektryczną.

Obecnie sprzedawany jest udział do 1/3 części, który będzie stanowił dojazd do lokalu nr 34/1.

Miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje.

Lokal może być przeznaczony na cele inne niż mieszkalne po uzyskaniu zgody na zmianę sposobu jego użytkowania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowy

plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje.

 
47.534,02zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1714,86 zł
47.600,00zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1720,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 
4.760,00
płatne w terminie do
06.11.08r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172,00 zł
płatne w terminie do 06.11.08r.
 
480,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,00 zł
 
Sprzedaż na
własność
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzedaż na
własność
 
 
 
 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

 

Przetarg na działkę nr 64/3 ( była szkoła) odbędzie się w dniu 09.12.2008r. o godz. 1000  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Przetarg na działki nr 64/4 i 64/6 ( lokal mieszkalny i droga dojazdowa) odbędzie się 12.11.2008r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości i terminach określonych w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-10-2008 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 07-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 07-10-2008 14:16