herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 192/5 o pow. 528m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń


Moryń, dnia 01.12.2008r.

GMOŚ. 72241-6-1/07/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 192/5 o pow. 528m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr 451184.

Działka ma regularny kształt, posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, uzbrojona w sieć wodociągowo-kanalizacyjną, energię elektryczną. Działka będzie sprzedawana pod zabudowę zwartą z przejazdem bramnym w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do zaplecza budynku nr 12 przy ul. Szkolnej, usytuowanego na działce nr 187, obręb 3 miasta Moryń. Koszty przejazdu bramnego obciążą nabywcę nieruchomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie

z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Terminy niedoszłych do skutku przetargów i rokowań :

I przetarg - 09.05.2008r. ; II przetarg - 16.06.2008r. ;III przetarg -25.07.2008r.;

IV przetarg - 15.09.2008r.;

I rokowania -22.10.2008r.

II rokowania - 28.11.2008r.

Jest to sprzedaż na własność. Część działki o pow. 220 m2 obciążona jest umową dzierżawy do 30.09.2009r.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 09.01.2009r.o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Cena wywoławcza do III rokowań - 15.000,00 zł brutto.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 06.01.2009 r.

w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału

w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania - działka

nr 192/5, obręb 3 miasta Moryń ”.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości 1500,00 płatnej w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną w terminie do 06.01.2009r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 06.01.2008 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Osoby zainteresowane nabyciem mają możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia nie podlega zwrotowi. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54; fax. 091 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-12-2008 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 01-12-2008 14:46