Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Moryń: Dostawa mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 341579 - 2008


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Moryń: Dostawa mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 341579 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eprzetargi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna zarządzająca Domem Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy mleka(14 600 litrów)oraz przetworów mlecznych(śmietana, sery, jogurty) w okresie 12 miesięcy. Towary objęte zamówieniem są artykułami spożywczymi, ogólnodostępnymi, powszechnie stosowanymi; posiadającymi standardy określające właściwości smakowe, zapachowe oraz terminy przydatności do spożycia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.13.00-6, 15.54.00.00-5, 15.40.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda składania wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy P.Z.P. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy , których oferty zawierać będą dokumenty określone w Rozdziale VI SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o analizę dokumentów , wymienionych w punkcie VI SIWZ..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. a. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Oraz: 1. Dokumenty/protokoły (lub kserokopie) wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzające , że Wykonawca spełnia wymogi w zakresie higieny (w zakresie prowadzonej działalności ) - dotyczące odbioru : a. obiektu budowlanego - magazynu b. środka transportu, którym realizowane będą dostawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eprzetargi.pl. - ID: 77033  http://www.eprzetargi.pl/preview.php?id_przetargu=104&formula=zp400 - w części : „Załączniki”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2008 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; Budynek Główny.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-12-2008 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-12-2008 08:03