herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/174//2008 - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XX/174/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 07 listopada 2008r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

§1.Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

 

 1. Od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0, 69 zł od 1 m2 powierzchni,

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3, 90 zł od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0, 20 zł od 1 m2 powierzchni.

 1. Od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych - 0, 60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

   • związanych z prowadzeniem turystyki i wypoczynku - 6, 15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

   • związanych z pozostałą działalnością gospodarczą - 18, 60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8, 83  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3, 92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 3, 40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

  • budynki letniskowe, które położone są na terenie gminy na cele rekreacyjne ludności służące właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku - 6, 60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

 1. Od budowli - 2% ich wartości.

 

§2.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 40% od następujących nieruchomości:

 

  • budynków mieszkalnych lub ich części, pozostałych budynków lub ich części, gruntów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których właściciele prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe oraz w przypadku, gdy powyższe nieruchomości są użytkowane przez właściciela, z wyjątkiem budynków i gruntów zajętych na cele letniskowe, jeżeli wyłącznym utrzymaniem podatnika i jego małżonka są renty lub emerytury.

 

§3.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 90% od budynków mieszkalnych i gospodarczych lub ich części oraz gruntów stanowiących własność osób fizycznych prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, które przekazały gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę, jeżeli nie są wynajęte, wydzierżawione i nie prowadzi się na nich działalności gospodarczej.

 

§4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

§5.Traci moc uchwała Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

§6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Karol Głodny

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-12-2008 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Janiszewska 10-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-12-2008 08:46