herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/176/2008 - w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Moryń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moryń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Uchwała Nr XX/176/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 07 listopada 2008r

 

 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Moryń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moryń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

I. Postanowienia wstępne

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Moryń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moryń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. wierzytelności - oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji,

 2. dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

 3. trudnej sytuacji materialnej - oznacza to:

  1. w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 200 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2008r Nr 115 poz. 728 ze zm./,

  2. w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku,

 4. uldze - umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie obniżonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty,

 5. kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,

 6. kosztach egzekucji - oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 167, poz. 1191 z poź. zm.).

 

II. Organy uprawnione do umarzania wierzytelności i udzielania ulg

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są:

 1. Burmistrz Morynia, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia stosowanego do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 2. Burmistrz Morynia, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Moryniu, jeżeli kwota wierzytelności przekroczy wartość określoną w pkt 1).

2. Burmistrz Morynia może upoważnić do umarzania wierzytelności lub udzielania ulg w ich spłacie Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Moryń, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1.

3. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 2, rozumie się kwotę wierzytelności łącznie z kwotą naliczonego oprocentowania oraz innymi należnościami ubocznymi.

 

§ 4. Organ właściwy do umarzania kwoty głównej wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest również uprawniony do umarzania kwoty naliczonego oprocentowania oraz innych należności ubocznych.

III. Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg

§ 5. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności gdy:

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;

 2. w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności;

 3. nie odzyskano jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

 4. przed wszczęciem egzekucji okaże się, że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania;

 5. dłużnik zmarł:

  1. nie pozostawiając żadnego majątku,

  2. pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

  3. nie można ustalić jego następców prawnych;

 6. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia oraz egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

 7. nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru;

 8. przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się, że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności Gminy Moryń i jednostek organizacyjnych Gminy;

 9. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze;

 10. dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności głównej;

 11. ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny;

 12. umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym.

2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika. Dopuszcza się umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Gminy Moryń lub jednostek organizacyjnych Gminy Moryń.

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.

 

§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności, co do należności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności, co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła wierzytelność, co do należności głównej.

 1. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.

 

§ 7. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości albo części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości albo części wierzytelności, jeżeli: przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, interes Gminy Moryń lub jednostki organizacyjnej Gminy Moryń nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części.

 1. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.

 2. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej części w określonym terminie odpowiednio wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.

 

IV. Tryb umarzania wierzytelności i udzielania ulg

§ 8. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w § 5, oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 7, następuje:

 1. w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym - w drodze decyzji,

 2. w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze umowy stron (wierzyciela i dłużnika).

§ 9. 1. Sprawy w oparciu o złożone wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg prowadzą:

 1. właściwi pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Moryniu, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub o udzieleniu ulgi rozstrzyga Burmistrz Morynia,

 2. właściwi pracownicy jednostki organizacyjnej Gminy Moryń, jeżeli do umorzenia wierzytelności lub do udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik tej jednostki.

2. Projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 8, przedkłada się odpowiednio:

1) Burmistrzowi Morynia,

2) Kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Moryń.

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii Skarbnika Gminy Moryń / Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej Gminy Moryń lub osoby przez nich upoważnionej.

§ 10. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Moryń są zobowiązani przedkładać Burmistrzowi Morynia za pośrednictwem Skarbnika Gminy Moryń, sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg:

1) za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca,

2) za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia,

-w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.

 

§ 11. 1. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Moryniu informację o wysokości wszystkich umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym.

2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 12. W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacaniu należności określonych niniejszą uchwałą stosuje się także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 59, poz. 404 z póź. zm.). 

§ 13. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXII/319/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-12-2008 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 10-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-12-2008 08:51