herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/178/2008 -w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 r.

 
Uchwała Nr XX/178/2008

 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 7 listopada 2008r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008r.
 
 
 
                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:
 

    § 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę                                                                    46.900 zł

w tym:
Dział
756
rozdział
75619
§
0460
o kwotę
46.900 zł.
 

    § 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę                                                                     46.900 zł

w tym:
Dział
756
rozdział
75618
§
0460
o kwotę
46.900 zł.
 

    § 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę                                                                     51.900 zł

w tym:
Dział
700
rozdział
70005
§
6060
o kwotę
15.600 zł,
710
71004
§
4300
25.700 zł,
801
80101
§
3240
600 zł,
 
80148
§
4010
10.000 zł.
 

   § 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 51.900 zł

w tym:
Dział
754
rozdział
75411
§
6620
o kwotę
 4.000 zł,
 
75412
§
3020
11.100 zł,
 
 
§
4300
4.500 zł,
854
85401
§
3020
2.020 zł,
 
 
§
4010
8.400 zł,
 
 
§
4110
100 zł,
 
 
§
4280
80 zł,
900
90004
§
4300
10 000 zł,
921
92109
§
2480
 11 700 zł.
 

    § 5. Zmienia się Limity wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych, określone w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIII/115/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2008, zmieniony Uchwałą Nr XVI/147/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 09 kwietnia 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r, oraz Uchwałą Nr XVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r, oraz Uchwałą Nr XIX/173/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 3 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

    § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady
 
                     Karol Głodny

 
UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

 
Dział
756
Rozdział
75619

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej – korekta klasyfikacji i przeniesienie na właściwy rozdział.

46.900 zł.
 

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

 
Dział
756
Rozdział
75618

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej – korekta klasyfikacji i przeniesienie na właściwy rozdział.

46.900 zł.
 

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

 
Dział
700
Rozdział
70005

- zmniejszenie planu wydatków związanych z wykupem nieruchomości

15.600 zł,
Dział
710
Rozdział
71004

- zmniejszenie planu wydatków związanych z planowaniem przestrzennym

25.700 zł,
Dział
801
Rozdział
80101

- zmniejszenie planu wydatków na stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej w Witnicy,

600 zł,
 
 
Rozdział
80148

- zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół w Moryniu na wynagrodzenia osobowe w dziale dotyczącym stołówek szkolnych

10.000 zł
 
 

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

 
Dział
754
Rozdział
75411

- zwiększenie wydatków budżetu Gminy na dotacje celowe przekazane dla Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na zakup przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Gryfinie warsztatu obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych podczas działań ratowniczo gaśniczych,

4.000 zł
 
 
Rozdział
75412

§ 3020 – zwiększenia planu wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów dla strażaków jednostek OSP za szkolenie specjalistyczne

11.100 zł
 
 
 
 

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków na usługi związane z transportem strażaków z jednostek OSP z gminy Moryń na specjalistyczne szkolenie

4.500 zł
Dział
854
Rozdział
85401

§ 3020 – zwiększenie planu wydatków bezosobowych niezaliczanych do wynagrodzeń Zespołu Szkół w Moryniu

2.020 zł
 
 
 
 

§ 4010 – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe jednostek oświatowych , w tym:  * Zespół Szkół w Moryniu – 7.900zł;

                                     * Szkoła Podstawowa w Witnicy – 500zł.

8.400 zł
 
 
 
 

§ 4110 – zwiększenie planu wydatków składek na ubezpieczenia społeczne jednostki Szkoły Podstawowej w Witnicy

100 zł
 
 
 
 

§ 4280 – zwiększenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych Zespołu Szkół w Moryniu

80 zł
Dział
900
Rozdział
90004

- zwiększenie planu wydatków związanych z wyższymi niż planowane kosztami utrzymania zieleni w związku z koniecznością wypłaty odprawy dla pracownika,

10.000 zł
Dział
921
Rozdział
92109

- zwiększenie planu dotacji dla samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu z przeznaczeniem na:

    * prowadzenie zajęć karate (2.000zł),

    * utrzymanie świetlic wiejskich (9.700zł).

11.700 zł
 
 

        Do § 5: Zmiany planu wydatków dokonane zarządzeniem Nr 121/2008 Burmistrza Morynia z dnia 30 września 2008r w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego, mające wpływ na zadania ujęte w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Limity wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych”, należy odnieść także do w/w załącznika i stosownie go zaktualizować. Zmiana ta dotyczy zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w zakresie zadania pn.: „Plac zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy”, którego brzmienie w załączniku zostało zmienione na „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych i placu zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy”. W ramach tego zadania ujęto również konieczne wydatki w roku 2009 na dokończenie inwestycji.

Ponadto zaktualizowano dane dotyczące realizacji zadań w zakresie budowy chodników z udziałem Powiatu Gryfino, Gryfino w szczególności: Przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w Starym Objezierzu, Remont chodnika w Przyjezierzu oraz Nowym Objezierzu. Zadania dotyczące miejscowości Bielin i Przyjezierze zostały przesunięte w realizacji na lata przyszłe (oraz zaktualizowano także wartość prac) ze względu na brak możliwości ich realizacji w bieżącym roku wspólnie z Powiatem Gryfino. Zdanie dotyczące remontu chodnika w Nowym Objezierzu zaktualizowano w odniesieniu do kwot i terminów realizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-12-2008 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-04-2009 09:45