herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/181/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.


Uchwała Nr XX/181/ 2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 07 listopada 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz, 1441, Nr 175, poz, 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.Nr 180,poz.1111) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na użyczenie części działki nr 26/4 o pow. 438m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń wraz ze znajdującymi się na tej działce zabudowaniami, dla Klubu Płetwonurków, rekreacji, sportu, turystyki i ochrony środowiska naturalnego „ ASTACUS” w Moryniu, na okres powyżej 3 lat,

z przeznaczeniem na utworzenie bazy do rozwijania i promowania sportów wodnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia

27 marca 2007r. w sprawie użyczenia nieruchomości dla Ligi Obrony Kraju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE :

Z dniem 19.09.2008r. za zgodą stron została rozwiązana umowa użyczenia obejmująca część działki zabudowanej nr 26/4 o pow. 438m 2 , położonej w obrębie

3 miasta Moryń zawarta pomiędzy Burmistrzem Morynia, a Ligą Obrony Kraju

w Warszawie. O użyczenie powyższej nieruchomości wystąpił Klub Płetwonurków rekreacji, sportu, turystyki i ochrony środowiska naturalnego „ ASTACUS”

w Moryniu. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Stowarzyszenie jako baza do prowadzenia działalności na rzecz, sportu, turystyki, rekreacji i ochrony środowiska naturalnego, oraz na działalność statutową Klubu.

Działalność koła wpłynie na promocję Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-12-2008 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 11-12-2008 13:52