herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XX/187/2008 - w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032"


UCHWAŁA Nr XX /187/2008
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 07 listopada 2008 roku

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:


Konieczność opracowania i zatwierdzenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032” wynika z zapisów Krajowego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", przyjętego przez Radę Ministrów w 2002 r. oraz z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Program ten nakłada na Gminę Moryń i właścicieli obowiązek oczyszczenia terenów gminy z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Program wskazuje aktualny stan wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjecie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-12-2008 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-05-2009 10:16