Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 791/17 obręb 5,0082 Przyjezierze II

 

                                                                                                                                                                                     Moryń, dnia 15.12.2008r.

GMOŚ.72241-1-2/08
                                                                                                                                                                                          
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
 
Lp.
Nr Księgi Wieczystej
Nr nieruchomo-ści
Pow.
w ha
 
Położenie
[ obręb]
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
miejscowym

Terminy niedoszłych do skutku przetargów  

Cena
wywoławcza
do III przetargu
Wysokość
 wadium
 
Minima-lne
postąpie-
nie
w zł
Informa
cja o przezna-czeniu
Informa-
cje o
obciąże-
niach
nierucho-
mości
1.
39618
791/17
5,0082
Przyjezierze II

Działka niezabudowana – na części dz. ok. 0,60ha znajduje się byłe wysypisko odpadów komunalnych, w części zrekultywo-wane. Dostęp do działki bezpośrednio z drogi powiatowej, utwardzonej).

Kształt działki nieregularny.

W sąsiedztwie znajduje się żwirownia i grunty rolne.Nieruchomość podlega rekultywacji zgodnie z decyzją Starostwa Powiato-wego w Gryfinie

Nr Oś.7645/33-3/2003 z 22.12.2003r.

Nabywca w przypa-

dku sprzedaży w ramach rekultywacji będzie zobowiązany do :

- wykonania warstwy   
 izolacyjnej
- ułożenia warstwy   

 mineralno-humusowej i utrwalenia powierzchni zasiewem mieszanki traw

- przygotowania prac rozbiórkowych ogrodzenia , bramy wjazdowej.

Koszt rekultywacji zgodnie z kosztorysem 278.107,00 zł,

- prowadzenia monitoringu przez okres 20 lat – roczny koszt monitoringu – 8745,00 zł

 

Miejscowy plan zagospodarowa-nia przestrzennego nie obowiązuje.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego Gminy Moryń nieruchomość przeznaczono pod wysypisko odpadów stałych.  Obiekt może być wykorzystywany na różnego rodzaju działalność gospodarczą po wcześniejszym uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieruchomość położona w odległości 

ok. 1,5 km od miasta Morynia,

20km od przejść granicznych z Niemcami

( Osinów Dolny, Krajnik Dolny, 90 km od Berlina).

 
I przetarg
04.11.2008r.
II przetarg
08.12.2008r.
 
 
199.000,00-,
19.900,00-,
1.990,00-,
Sprzedaż na
własność
Nierucho-
mość
nie
obciąż-
ona
 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT – aktualnie 22%.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2009r. od godz. 1100  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 14.01.2009r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
 
Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-12-2008 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 15-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2008 14:23