Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/196/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2009.


GMINA MORYŃ


BUDŻET

NA ROK 2009

Uchwała Nr XXII/196/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 grudnia 2008r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i Nr 2) w wysokości - 10.726.407 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 9.853.207 zł,

 2. dochody majątkowe - 873.200 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 13.792.507 zł.

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.066.100 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 1.072.200 zł,

 2. zaciąganych pożyczek - 1.570.868 zł,

 3. spłat udzielonych pożyczek - 40.000 zł,

 4. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

w kwocie - 600.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4)
w wysokości:

a) przychody - 3.283.068 zł,

b) rozchody - 216.968 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 53.633 zł,

 2. celową w wysokości - 89.442 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł,

  2. wydatki inwestycyjne, w kwocie - 50.000 zł,

  3. realizację wydatków jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 34.442 zł.

§ 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 5 ) w wysokości - 14.867.075  zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 6) - 9.650.925zł.

§71.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7, cz. I)
w wysokości:

 1. stan środków obrotowych na początek roku - 133.374 zł,

 2. przychody - 1.573.656 zł,

 3. wydatki - 1.707.030 zł.

§ 81.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:

 1. stan środków obrotowych na początek roku - 136.500 zł,

 2. przychody - 10.500 zł,

 3. wydatki - 10.560 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 5 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 6 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 538.750 zł,

  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 8.000 zł,

  3. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w wysokości - 5.000 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 108.000 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 131.Ustala się dochody w wysokości - 60.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 60.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 15)
w wysokości - 34.442 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 40.000 zł,

 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Moryń do udzielania zaliczek na realizację wydatków budżetowych określonych w planach finansowych jednostek na rok 2009 każdorazowo do kwoty - 3.000 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-01-2009 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-01-2009 08:53