Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


BURMISTRZ MORYNIA

na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U nr 96 poz.873 z późn.zm.)

ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania

Zadanie nr 1/09.Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w mieście Moryń.Kwota przeznaczona

z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 28.500 zł.

Zadanie nr 2/09.Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Witnica. Kwota przez-

naczona z budżetu gminy na realizaję zadania wynosi 20.500 zł.

Zadanie nr 3/09.Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klępicz. Kwota przez-

naczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 11.000 zł.

Zadanie nr 4/09.Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Przyjezierze. Kwota

przeznaczona z budżetu gminy na realizacjeę zadania wynosi 12.500 zł.

Zadanie nr 5/09.Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie strzelectwa sportowego w mieście Moryń. Kwota

przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000,00 zł.

Zadanie nr 6/09 Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie jeździectwa sportowego w miejscowości Moryń-

Skotnica. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizaję zadania wynosi 3.000 zł.

Zadanie nr 7/09.Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów wodnych (płetwonurkowanie) w mieście

Moryń. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz.U nr 96 poz.873 z późn.zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowa-

ne, które:

a)przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasobami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie za-

dania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

b)prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w

szczególności:

a)szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b)termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c)kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

d)informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków

finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

3. Do oferty należy zalączyć:

a)aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lubinne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz

umocowanie osób go reprezentujących;

b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans,rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za

rok 2008;

c)potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji podmiotu składającego oferte;

d) potwierdzone kopie nadania NIP, numeru REGON;

e)aktualny statut lub regulamin;

f)umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w pkt V.1 partnera).

4. Burmistrz Gmin Moryń dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w formie umowy.

5. Podmioty przymując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach

określonych w umowie , a Gmina Moryń zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicz-

nych w formie dotacji.

6. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony

jednak nie dłuższy niż do końca 2009r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecz-

nej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-

nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U n 264 poz.2207).

7. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu

złożenia oferty.

III.Termin i warunki realizacji zadania

1.Zadanie musi być wykonane w 2009r.,przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nie może nastąpić wcześniej

niż po podpisaniu umowy.

2.Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umowa.

IV.Termin składania ofert

Oferty składać należy wUrzędzie Miejskim w Moryniu ul.Pl.Wolności 1.Ostateczny termin składania ofert upływa 10 marca 2009r.

o godz. 15.00. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 27 grudnia 2005r., w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz.U nr 264 poz.2207. Druk dostępny jest także w Urzędzie Miejskim

w Moryniu - pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl - organizacje pozarządowe - akty prawne).

V.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Morynia dokona wyboru najkorzystniejszej

oferty na poszczególne zadania i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w umowie. Decyzję o udzieleniu dotacji

podejmie Burmistrz Morynia w formie zarządzenia. Burmistrz Morynia dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

a)możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantujących przez

podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

b)kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

d)dotychczasowe doświadczenie w realizacji zdań podobnego rodzaju.

VI. Zrealizowane przez Gminę Moryń w 2008r. zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotem o których mowa w art.3 ust.3 cytowanej powyżej ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa podmiotu, tytuł zadania Kwota dotacji w 2008r.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uczniowski Klub Sportowy „Morzycko”Moryń. Organizowanie współzawodnictwa sportowego 26.000,00 zł

w zakresie piłki nożnej w mieście Moryń

_____________________________________________________________

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Witniczanka” Witnica.Organizowanie współzawodnictwa sportowego 17.000,00 zł

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Witnixca

_____________________________________________________________

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Przyjezierze. Organizowanie współzawodnictwa sportowego 14.000,00 zł

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Przyjezierze

_____________________________________________________________

4. Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Klępicz. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie 10.000,00 zł

Piłki noznej w miejscowości Klępicz

_____________________________________________________________. Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” Moryń. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie 3.000,00 zł

Jeździectwa

____________________________________________________________

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-02-2009 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Sikora 09-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-02-2009 12:49