Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Moryń za 2008 r.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Moryń
za 2008 rok
 
 

                   Budżet Gminy Moryń na 2008r uchwalony został w dniu 28 grudnia 2007r Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XIII/115/2007. Planowane w pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2008 wskaźniki przedstawiały się następująco:

- dochody:                                                       12.334.736zł,
- wydatki:                                                       11.276.170zł,
- przychody:                                                        173.410zł,
- rozchody:                                                      1.231.976zł,
- planowana nadwyżka:                                    1.058.566zł.
                       

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

           Na dzień 31.12.2008 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

 

 

            Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (101,18 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 93,64 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.882.269,02 zł (przy planie 9.384.398,76 zł), co stanowi 94,6%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.330.491,39zł (przy planie 1.521.855,- zł), co stanowi 87,4%.

Jak wynika z powyższego, znaczna cześć środków budżetowych w 2008 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane były również zadania inwestycyjne (głównie z udziałem środków z ANR O/T Szczecin), które zakończono w 2008 roku. Nie mniej jednak poprzez duże zaangażowanie udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, co ma znaczący wpływ na poziom realizacji wydatków. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych roku 2008, zakończonych lub też rozpoczętych, zaliczyć należy:

1)      przełożenie wodociągu w ul. Zielonej w Gądnie,

2)      współfinasowanie w formie dotacji dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na inwestycję w drodze wojewódzkiej – ul. Odrzańska,

3)      realizacja trzech zadań dofinansowanych przez ANR w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Witnica,

4)      jednostronne przełożenie chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu,

5)      chodnik w miejscowości Nowe Objezierze,

6)      wykonanie pomnika na Placu Wolności w Moryniu,

7)      wykup budynku tzw. „Drogowca” (sfinansowanie z budżetu roku 2008 I raty),

8)      budowa chodnika na cmentarzu w Klępiczu,

9)      wykonanie altany cmentarnej na cmentarzu komunalnym Moryniu,

10) dotacja na dofinansowanie warsztatu do konserwacji i napełniania butli tlenowych dla PSP Gryfino,

11) przebrukowanie placu przy OSP w Moryniu (etap I),

12) remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu,

13) kompleksowy remont budynku przedszkola w Moryniu,

14) rozpoczęcie zadań z zakresu gospodarki ściekowej: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, oraz oczyszczalni ścieków w Bielinie,

15) wykonanie oświetlenia w ul. Żeglarskiej w Moryniu,

16) zakup wiat przystankowych do Witnicy (1.szt.) i Przyjezierza -2.szt,

17) dotacja dla ZGKiM na zakup ciągnika,

18) rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – przyłącze wodne i kanalizacyjne,

19) wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy.

 

         Budżet na koniec 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 950.828,72 zł. Nadwyżka ta jest wynikiem braku realizacji zadań z udziałem środków UE, na realizację których w budżecie roku 2008 zaplanowano pokrycie w części środkami własnymi Gminy Moryń, a które nie zostały uruchomione. Nadwyżka ta jest również wynikiem oszczędnego i celowego wydatkowania środków budżetowych.

Przychody planowane w wysokości 765.060 zł zostały zrealizowane w 98,5% i wyniosły na koniec roku 753.521,26 zł. Do pozycji przychodów wykonanych w 2008r zaliczają się:

 
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
- kredyty i pożyczki ogółem
200.000,-
188.462,00
94,23

w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych…

0,-
0,-
0,00

w tym: - pożyczki na prefinasowanie

0,-
0,-
0,00
- pozostałe kredyty i pożyczki
200.000,-
188.462,-
94,23
- spłata pożyczek udzielonych
90.000,-
90.000,-
100,00
- inne źródła (wolne środki)
475.060,-
475.059,26
100,00
 

Planowane rozchody uległy w ciągu roku zmniejszeniu z kwoty 1.231.976 zł do kwoty 892.565zł, co związane było z uruchomieniem jeszcze w roku 2007 środków z tytułu refundacji za projekty realizowane z udziałem środków UE, na które gmina Moryń zaciągnęła pożyczki na prefinasowanie i które w momencie ujęcia po stronie dochodów zostawały zaliczone na spłatę zadłużenia z w/w tytułu. Realizacja rozchodów ogółem w 2008 roku wyniosła 808.818,97 zł co stanowi 99,57% planu.

Do pozycji rozchodów w 2008r zaliczają się:

 
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem
852.565,-
768.818,97
90,18

w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych…

759.965,-
731.618,97
96,27

w tym: - pożyczki na prefinasowanie

676.555,-
676.554,97
100,00
- pozostałe kredyty i pożyczki
92.600,-
37.200,00
40,17
- pożyczki udzielone
40.000,-
40.000,00
100,00
 
 

Zadłużenie na koniec 2008 roku wynosi ogółem 1.047.068,34zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 1.045.678,00zł (długoterminowe: 1.045.678,00 zł)

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług                  1.390,34 zł,

- pozostałe zobowiązania                                                                                 1,63 zł.

Gmina nie posiada na koniec roku 2008 zaciągniętych i niespłaconych pożyczek na prefinasowanie projektów. Pożyczki te zostały spłacone z dochodów uzyskanych w postaci refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów zakończonych w roku 2007. Gmina Moryń zaciągała także kredyty na zapewnienie wkładu własnego i płynności finansowej projektów oraz zadań inwestycyjnych – saldo zadłużenia z tego tytułu wynosi 1.045.678zł.

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

 
DOCHODY

                                                                                                                   

Dział 010

- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa

334 297,76 zł
(100,00%)
Dział 020

- dzierżawy obwodów łowieckich

5 059,23 zł
(87,23%)
Dział 600
- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie
ulic powiatowych w mieście,
38 745,00 zł
(100,00%)
 

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku do obsługi projektu „Rewitalizacja Placu Wolności…”

111,58 zł
(realizacja bez planu)
 

- dotacja ANR O/T Szczecin na realizację inwestycji poprawy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w Moryniu (159.186,09zł), Przyjezierzu (31.189,00zł) i Witnicy (76.172,02zł),

266 547,11 zł
(100,00%)
 

- refundacja płatności w części stanowiącej środki UE za projekt „Rewitalizacja Placu Wolności…”, oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

238 271,62 zł
(100,00%)
 

- środki z budżetu państwa związane z realizacją projektu „Rewitalizacja Placu Wolności…”

35 368,49 zł
(100,00%)
 

- środki przekazane przez Powiat Gryfino na współfinansowanie zadania jednostronnego przełożenia chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu

50 330,09 zł
(100,00%)
Dział 630

- dochody związane ze zbiórką publiczną prowadzoną przez OSP Stare Objezierze na pomnik „Wielkiego Raka”,

8 279,18 zł
(99,75%)
Dział 700

- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, oraz odsetek z w/w tytułów.

586 504,67 zł
(98,86%)
 

Zaległości z w/w tytułów wynoszą łącznie 22.140,55 zł,

w tym:
            - wieczyste użytkowanie:                             1.832,28 zł,
            - czynsze dzierżawne:                                   4.864,26 zł,

            - sprzedaż nieruchomości:                          15.444,01 zł.

 
 
Dział 710
- wpływy z usług cmentarnych.
6 712,00 zł
(117,75 %)
Dział 750

- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja Starostwa Powiatowego na zadania administracji, wpływy z usług i różnych dochodów

70 610,98 zł
(98,47 %)
Dział 751
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
648,00 zł
(100,00 %)
 
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy
2 214,20 zł
(99,96 %)
Dział 756

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, wpływy z różnych rozliczeń, dywidendy .

3 634 878,88 zł
(106,41 %)
 

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2008r w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 1.102.527,56 zł

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1.      Osoby prawne:                                                      652.148,94 zł

w tym:            - podatek rolny                                                                           792,40 zł

                        - podatek od nieruchomości                                               651.202,34 zł

                        - podatek leśny                                                                          154,20 zł
 

2.      Osoby fizyczne                                                        448.109,72zł

w tym:                        - podatek rolny                                                                    208.499,00 zł

                       - podatek od nieruchomości                                               235.348,48 zł

                       - podatek od środków transportowych                                  2.709,80 zł

                       - podatek leśny                                                                          303,74 zł

                       - opłata od posiadania psów                                                    1.248,70 zł

                      
3.      Pozostałe                                                                     2.268,90 zł

w tym:                        - karta podatkowa                                                                    2.228,00 zł

                       - PCC os. fizyczne                                                                       40,80 zł

                       - pod. od spadków i darowizn                                                         0,10 zł            .

 

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2008 roku

- ogółem:                                                                                                                 50.973,93 zł

w tym:

1. Odroczenia - osoby fizyczne:  - podatek rolny                                     700,17 zł                                                                         - podatek od nieruchomości            7.569,73 zł

2. Umorzenia - osoby fizyczne      - podatek rolny                                 39.604,63 zł

                                                           - podatek od nieruchomości            3.086,26 zł

                                                           - podatek leśny                                        13,14 zł

- od środków transportowych                  0,00 zł

                                                           - podatek od posiadania psów                 0,00 zł

W sprawie umorzeń i odroczeń wydano 78 decyzji, w tym 70 pozytywnych i 8 negatywnych.

 
 
 
3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:               173.294,30 zł

w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100 % - osoby prawne    126.511,67 zł

                                                              - ulga   90 % -         8.571,61 zł

                                                              - ulga   40 % -       23.054,25 zł

            - ulga na podst. ustawy o pomocy publicznej - 15.156,77 zł

             - ulga w opłacie od pos. psa 50% -                        1.062,00 zł.
 

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2008 rok

- ogółem                                                                                                      546.754,86 zł

w tym:            - podatek rolny                                             150.533,49 zł

                        - podatek od nieruchomości                       362.566,93 zł
                        - podatek leśny                                                         0,00 zł           
                        - podatek od posiadania psów                      11.008,00 zł

                        - podatek od środków transportowych        22.646,44 zł

 
Dział 758

- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza; wpływy z różnych rozliczeń (zwroty dotacji z odsetkami)

3 444 437,68 zł
(100,00%)
Dział 801
- wpływy z usług świadczonych przez szkoły,
- wpływy z tytułu dożywiania uczniów,

- dotacja Wojewody na nauczanie języka angielskiego (8.568,92zł – 52,09%),

- dotacja Wojewody na refundacje kosztów przygotowania pracowników młodocianych (18.824,54 zł – 100%)

- dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” (18.081,00zł),

- refundacja pozostałej części kosztów związanych z realizacją projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych (…)” –348.307,34zł

509 532,27 zł
(96,11%)
Dział 852

- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, wyprawki szkolne.

1 757 891,45 zł
(96,65 %)
Dział 854

- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (71.500zł – 100%)

- dotacja na projekt „Historia zredagowana… (5.866,52 – 96,71%)

- dotacja na zakup podręczników (4.199,23zł)
81 565,75 zł
(99,56 %)
Dział 900
- opłata produktowa
1 457,99 zł
(99,86 %)
Dział 921

- dochody związane z refundacją za projekty realizowane z udziałem środków SPO-ROL, a w szczególności: Bielin (53.828,80zł), Przyjezierze (23.032,?zł), Gądno (13.114,-zł),

- odsetki od środków zgromadzonych na koncie,
- dzierżawa świetlic wiejskich.
90 125,20 zł
(100,17 %)
 
 
Zadania zlecone

            Wykonane w 96,79 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                334.297,76 zł (100,00 %)

750 - Administracja publiczna                                                    67.235,00 zł (  98,88 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                     2.862,20 zł ( 99,97 %)

852 - Pomoc społeczna                                                                       1.421.950,12 zł ( 95,96 %).

           
WYDATKI
 
Zrealizowane w 93,64% -  10.212.760,41 zł, w tym zadania zlecone – 1.826.345,08 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż planowano realizacja nakładów na wydatki majątkowe, brak uruchomionych zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE (ze względu na brak ogłoszonych naborów) oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

 
Dział 010
 

Rozdział 01008 - udział gminy w pracach na rzecz

                             spółek wodnych, melioracje,
7 674,52 zł
(71,63 %)
 
 

Rozdział 01010 - wydatki związane ze złym stanem wody w miejscowości Witnica,

1 001,41 zł
(99,84 %)
 

- wydatki majątkowe – przełożenie wodociągu w ul. Zielonej w Gądnie.

31 398,26 zł
(99,68 %)
 

Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,

17 118,46 zł
(97,37 %)
 

Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi

334 297,76 zł
(100,00 %)
Dział 600

Rozdział 60013 - dotacja dla WZD na inwestycje w drodze wojewódzkiej – ul. Odrzańska

50 000,00 zł
(100,00%)
 

Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,

38 745,00 zł
(100,00%)
 

Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości),

- remonty cząstkowe dróg gruntowych w miejscowościach: Moryń ul. Wodna, Gądno–Przyjezierze, Gądno–Wisław, Dolsko, Dolsko-Mirowo, Klępicz, Nowe Objezierze.

- oznakowanie dróg, zakup ławek,

175 166,11 zł
(98,41%)
 
wydatki majątkowe

- realizacja zadań dofinansowanych przez ANR w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Witnica,

- jednostronne przełożenie chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu,

- chodnik w miejscowości Nowe Objezierze,

- zakup i montaż słupków na Placu Wolności w Moryniu.

472 839,87 zł
(95,40 %)
Dział 630
 
 
 

Rozdział 60303 - materiały promocyjne gminy,

- utrzymanie plaży miejskiej,
wydatki majątkowe - pomnik na Placu Wolności w Moryniu (48.422,17zł),
71 732,02 zł
(93,64%)
 

Rozdział 63095 - utrzymanie plaży miejskiej,

wydatki majątkowe – dokumentacje, kosztorysy i tłumaczenia w ramach projektu GEOPARK (69.843,17zł)  

105 928,71 zł
(85,95%)
Dział 700

- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO Sali widowiskowej.

wydatki majątkowe – I rata płatności za wykup budynku tzw. „Drogowca” (120.000zł)

210 333,39 zł
(93,07 %)
Dział 710

Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,

42 961,02 zł
(66,81 %)
 

Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,

24 434,29 zł
(61,09 %)
 

Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu.

wydatki majątkowe – budowa chodnika na cmentarzu w Klępiczu (9.519,80 zł), wykonanie altany cmentarnej na cmentarzu komunalnym Moryniu (8.998,02zł)

87 043,52 zł
(91,51 %)
Dział 750

Wydatki związane z administracją państwową i samorządową,  w tym:

1 470 015,73 
(97,09 %)
 

- rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,

115 829,59 zł
(95,69 %)
 
- rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,
2 400,00 zł
(100,00 %)
 
- rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,
56 589,74 zł
(96,24 %)
 

- rozdział 75023- wydatki Administracji samorządowej,

1 280 953,18 zł
(98,34 %)
 
- rozdział 75045 - komisje poborowe,
226,02 zł
(90,41 %)
 

- rozdział 75095 - pozostałe opłaty i składki, diety sołtysów

14 017,20 zł
(96,01 %)
Dział 751

Rozdział 75101 - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,

648,00 zł
(100,00 %)
 

Rozdział 75109 - wybory do Rad Gmin,

2 214,20 zł
(99,96 %)
Dział 754

Rozdział 75405 - wydatki na rzecz Komendy Powiatowej Policji (zakup paliwa – 1.000,-zł),

wydatki majątkowe – dotacja na zakup videorejestratora (5.500,-zł)

6 500,00 zł
(100,00 %)
 

Rozdział 75406 - wydatki na rzecz jednostki Straży Granicznej w Osinowie Dolnym – zakup paliwa

1 000,00 zł
(100,00 %)
 
Rozdział 75411

- wydatki majątkowe na rzecz Komendy Powiatowej PSP – dotacja na dofinansowanie warsztatu do konserwacji i napełniania butli tlenowych

4 000,00 zł
(100,00 %)
 

Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, wydatki na organizację zawodów pożarniczych w Witnicy,   

Wydatki majątkowe – przedrukowanie placu przy OSP w Moryniu (24.716,15zł)

168 603,33 zł
(95,13 %)
 

Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną,

38,30 zł
(5,47 %)
 

Rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe,

4 196,01 zł
(99,91 %)
 

Rozdział 75478 – dotacja dla gminy Ujazd

1 000,00 zł
(100,00 %)
Dział 756

Rozdział 75647 - wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki.

24 971,81 zł
(89,19 %)
Dział 757

- odsetki od kredytów i pożyczek

83 873,69 zł
(98,67%)
Dział 758
- rezerwa ogólna
0,00 zł
(0,0 %)
Dział 801

Rozdział 80101- utrzymanie gminnych szkół podstawowych,

wydatki majątkowe – remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu (23.305,70zł)

1 533 705,94 zł
(97,17 %)
 

Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

112 166,08 zł
(92,83 %)
 

Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola,

wydatki majątkowe: - kompleksowy remont budynku przedszkola w Moryniu (197.617,18 zł),

277 001,10 zł
(94,05 %)
 

Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum

703 829,97 zł
(98,75 %)
 

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

214 597,31 zł
(94,93 %)
 

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

7 061,54 zł
(56,31 %)
 

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie

168 917,05 zł
(93,87 %)
 

Rozdział 80195 – pozostała działalność,

- refundacja kosztów związanych młodocianych przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników,

- wydatki w ramach programu PFRON „Uczeń na wsi”,

67 649,54 zł
(100,00 %)
Dział 851

Rozdział 85154 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

70 412,47 zł
(93,79 %)
 

Rozdział 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń, zakup paliwa do karetki,

- dotacja dla SSR w Moryniu (5.000zł),

5 900,00 zł
(56,19 %)
Dział 852

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,

1 307 448,42 zł
(96,31 %)
 

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

6 511,70 zł
(96,61 %)
 

- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,

319 567,20 zł
(94,97 %)
 
- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe,
124 999,89 zł
(92,59 %)
 
- rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
366 800,07 zł
(92,72 %)
 

- rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (8.379,72zł),

- dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł)

156 379,72 zł
(98,97 %)
Dział 854

Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,

89 144,78 zł
(90,83 %)
 

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

- zakup podręczników szkolnych,

- wydatki w ramach projektu „Historia zredagowana…”

82 217,59 zł
(99,54 %)
 

Rozdział 85446 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli,

0,00 zł
(0,00 %)
 

Rozdział 85495 - odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów

871,00 zł
(100,00 %)
Dział 900

Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:   

- wydatki majątkowe: (rozpoczęcie inwestycji)

      - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”,

      - wydatki na oczyszczalnię ścieków w Bielinie.

48 832,24 zł
(39,07 %)
 

Rozdział 90003 – koszty wywozu odpadów i odpadów segregowanych

1 000,00 zł
(100,00 %)
 

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach,

81 930,94 zł
(100,00 %)
 

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych,

- wydatki majątkowe:

       - wykonanie oświetlenia w ul. Żeglarskiej w Moryniu (17.858,27zł),

       - mapa do celów projektowych na wykonanie oświetlenia ul.Wierzbowej i boisk szkolnych (1830zł)

160 509,76 zł
(89,63 %)
 

Rozdział 90095 - wydatki rad sołeckich,

- wyłapywanie bezpańskich psów,

- wywóz nieczystości z przystanków PKS,

wydatki majątkowe:

- zakup wiat przystankowych do Witnicy (1.szt.) i Przyjezierza -2.szt. (15.431,78zł).

- dotacja dla ZGKiM na zakup ciągnika (53.992,60zł)

85 333,99 zł
(91,31 %)
Dział 921

Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, biblioteki, itp. (517.700,-), wydatki dotyczące świetlic wiejskich i klubów, remont elewacji budynku gospodarczego w Gądnie (6.133,-)

wydatki majątkowe – dokumentacja na projekty wiejskich centrów w Mirowie (5.680,32zł) i Nowym Objezierzu  (8.296,-)

542 753,67 zł
(97,89 %)
 

Rozdział 92120 - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń,

- dotacje na konserwacje zabytków (26.742,-)

43 243,65 zł
(56,16 %)
 

Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa.

 
6 735,31 zł
(99,99 %)
Dział 926

Rozdział 92601 – zakup materiałów,

wydatki majątkowe: rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – przyłącze wodne i kanalizacyjne (46.832,06zł).

47 699,26 zł
(69,77 %)
 

Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych,

68 440,27 zł
(97,77 %)
 

Rozdział 92695 - zakup sprzętu sportowego, nagrody na zawody sportowe w sołectwach, 

wydatki majątkowe: wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy (65.524,98 zł)

73 364,54 zł
(99,78 %)
 
 
Zadania zlecone:
 

            Wykonane w 96,79 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                334.297,76 zł (100,00 %)
750 - Administracja publiczna                                                     67.235,00 zł ( 98,88 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                     2.862,20 zł ( 99,97 %)

852 - Pomoc społeczna                                                                      1.421.950,12 zł  ( 95,96 %).
 
 
 
Zakłady Budżetowe
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości  1.669.504,38 zł, co stanowi 92,60 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.637.782,22 zł i stanowią 92,77 % założonego planu.

 

Stan środków obrotowych na początek roku:             

95.894,67 zł
Zrealizowane przychody
1.669.504,38 zł
Koszty ogółem
1.637.782,22 zł
Stan środków na koniec roku
127.616,83 zł
 
 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
 

Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 14.366,04 zł, co stanowi 130,60 % planu – składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Poniesione koszty to kwota 24.842,62 zł (89,68 %), wydatkowana głównie na opłaty za przechowywanie odpadów segregowanych, sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, zakup drzew i krzewów.

            Wg stanu na koniec 2008 roku na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej widnieją zobowiązania w ogólnej kwocie 1,63 zł, oraz należności w wysokości 135.604,34 zł, w tym wymagalne w wys. 135.604,04 z tytułu wydanej decyzji za nielegalną wycinkę drzew.

 
 

Stan środków obrotowych na początek roku:             

152.418,30 zł
Zrealizowane przychody
14.366,04 zł
Koszty ogółem, w tym na:

- edukację ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych

- gospodarkę odpadami,
- prowizje bankowe,
- czasopisma i książki,

- inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Moryń,

- pozostałe dziedziny ochrony środowiska.

24.842,62 zł
2.582,42 zł
6.180,95 zł
60,00 zł
382,20 zł
7.704,02 zł
7.933,03 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:

141.941,72 zł
- Środki pieniężne na koniec roku
6 339,01 zł   
- Należności
 135 604,34 zł   
- Zobowiązania

 1,63 zł   

 
 
 

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

 
 

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2008 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 579.465,67 zł, co stanowi 99, 31% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (517.700zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki 2008 rok wyniosły 572.441,01 zł, co stanowi 98,1 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku wynosił 20.312,90 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu spłacił pożyczkę (50.000zł) zaciągniętą z budżetu Gminy Moryń w 2007 roku na zapewnienie wkładu własnego dla dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A.

MOK zaciągał również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 i 2008 – zadłużenie z tego tytułu wyniosło 2.099,98 zł

Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 2008 roku stanowią kwotę 16.198,72 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-04-2009 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 15-04-2009 11:04