Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/09. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych


Moryń, 2009-05-20Dom Pomocy Społecznej
ul. Rynkowa 27
74-503 Moryń
Tel. 091 4 146 024


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/09. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„MADAR” – Dariusz Watral
Ul. Autostrada Poznańska 1
71-001 Szczecin


Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę, która w maksymalnym stopniu spełnia wymagania określone SIWZ , tzn. zawiera najniższą cenę .
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-05-28.


Ocena ofert została przeprowadzona wg wzoru zawartego w SIWZ :
cena brutto ( najniższa z oferowanych )
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100 %
cena brutto badanej oferty

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
____________________________________________________________________________

W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu , tj. :
* Oferta nr 1 , która otrzymała 87 punktów - została złożona przez Wykonawcę :

„SOKOŁÓW’ Spółka Akcyjna
Biuro Sprzedaży Tradycyjnej
Aleja 550- Lecia 1
08-300 Sokołów Podlaski


* Oferta nr 3 , która otrzymała 100 punktów - została złożona przez Wykonawcę :

„MADAR” – Dariusz Watral
ul. Autostrada Poznańska 1
71-001 Szczecin


____________________________________________________________________________

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 2 , złożona przez Wykonawcę :

„VICTORIA” S.C.
Hurtownia Mięsa , Wędlin i Drobiu
ul. Letnia 12
70-813 Szczecin

Uzasadnienie prawne: Ustawa - Prawo zamówień publicznych , art. 89, :
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca :

„VICTORIA” S.C.
Hurtownia Mięsa , Wędlin i Drobiu
ul. Letnia 12
70-813 Szczecin

Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca nie złożył wymaganych SIWZ dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu . Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie .

Uzasadnienie prawne: : Ustawa - Prawo zamówień publicznych , art. 24:
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

oraz art. 26 PZP :

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
____________________________________________________________________________
4.Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-05-2009 20:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2009 20:30