herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości nr 64/4, obręb Klępicz

 Moryń, 23 czerwca 2009r.
 
GMOŚ.7145-11-1/07/08       
 
  
 O G Ł O S Z E N I E
 
      
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
 
 1. 1. Oznaczenie nieruchomości – nr 64/4, obręb Klępicz,
 2. Nr Księgi Wieczystej   - 54749
 3. Powierzchnia nieruchomości – 198 m2 , udział do 1/3 części 
 4. Opis nieruchomości – droga wewnętrzna, stanowi dojazd do budynku nr 33 i 34 w Klępiczu, ma dostęp do drogi publicznej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i energię elektryczną. Obecnie sprzedawany jest udział do 1/3 części, który będzie stanowił dojazd do lokalu nr 34/1. 
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Jest to wewnętrzna droga dojazdowa do lokali mieszkalnych. 
 6. Cena nieruchomości- 404,00 zł plus obowiązujący podatek VAT ( 22 %) 
 7. Cena wywoławcza – 404,00 zł. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie obowiązujący podatek VAT ( 22%) 
 8. Wysokość wadium- 41,00 zł, płatne w terminie do 21 lipca 2009r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 9. Minimalne postąpienie- 10,00 zł
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń 
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań 
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I ustny przetarg nieograniczony – 09.12.2008r. 
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 24lipca 2009r. o godz. 11 00 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.
Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego
w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-06-2009 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 23-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2009 11:34