herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości: 64/6, obręb Klępicz

                                                                                                                                    Moryń, 28 lipca  2009r.
 
GMOŚ.7145-11-1/07/08/09    
  O G Ł O S Z E N I E
   
      Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania  na sprzedaż następującej nieruchomości:
  
1. Oznaczenie nieruchomości – nr 64/6, obręb Klępicz,  
2. Nr Księgi Wieczystej   - 54751
3. Powierzchnia nieruchomości – 780 m2 , udział 4799/1000 części
4. Opis nieruchomości – w skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny nr 1
o pow. 59,67m2 , znajdujący się w budynku nr 34 , posiada uzbrojenie w wodę, energię elektryczną. Składa się z dwóch pokoi, kuchni ,łazienki, przedpokoju, spiżarki.
Do lokalu przynależne są piwnice o pow. 13,60m2. Ogrzewanie budynku – centralne wspólne ( dla dwóch lokali mieszkalnych).
Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych
z Niemcami-Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko od Berlina – 80 km
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.
Lokal może być przeznaczony na cele inne niż mieszkalne po uzyskaniu zgody na zmianę sposobu jego użytkowania 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
6. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń
7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
8. Terminy niedoszłych do skutku przetargów:
    I ustny przetarg nieograniczony – 09.12.2008r.
    II ustny przetarg nieograniczony – 28.04.2009r  
    III ustny przetarg nieograniczony – 24.07.2009r.
9. Cena nieruchomości do rokowań - 28.000,00 zł
 
10. Cena wywoławcza  do rokowań - 28.000,00 zł
 
11.Wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów - 2.800,00 zł, płatna w terminie do
    28 sierpnia 2009r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu 
    Nr 91937010460300064820030003.
    Rokowania odbędą się w dniu 02 września 2009r.o godz. 10-tej w Urzędzie
   Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.
 
W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 28 sierpnia 2009 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania – na lokal 34/1, obręb Klępicz”.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w pkt 8.
 
Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 28 sierpnia 2009 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.
 
Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.
 
Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
2. datę sporządzenia zgłoszenia
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
    zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.
Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
 
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.
 
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. (091) 466 79 54
fax. (091) 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-07-2009 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 28-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2009 13:50