herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 443/1, nr 443/2 obręb 2 miasta Moryń.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Moryń, 22 września 2009r.
 
GMOŚ.72241-3-1/08/09       
 
 
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
 
                  Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
 
1. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna,
    KW 41558
2. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna,
    KW SZ1Y/00060710/4
3. Opis nieruchomości - działki niezabudowane. Uzbrojone w energię elektryczną. Dostęp do drogi   
     gminnej utwardzonej. Możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z  
     ul. Odrzańskiej (w przypadku braku możliwości podłączenia dopuszcza się budowę zbiornika
     bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków). W sąsiedztwie znajdują się grunty
     rolne i nieruchomość o charakterze usługowym. Kształt działek regularny. Przez działki  
     przebiega rurociąg wody pitnej Æ 150mm oraz linia napowietrzna średniego napięcia.
     Ewentualne przeniesienie tego rurociągu nastąpi na koszt własny nabywców gdy uznają, że
     koliduje on z ich zamierzeniami inwestycyjnymi.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - Miejscowy plan
     zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy    
     nr IPB.7331-40/08 z dnia 23.12.2008r. działki przeznaczona są pod budowę budynków
     mieszkalno – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
5. Cena nieruchomości za każdą działkę – po 32.400,00 zł plus podatek Vat (22%)
6. Cena wywoławcza  za każdą działkę – po 32.400,00 zł  plus podatek VAT ( 22%)
7. Wysokość wadium – 3.240,00 zł, za każdą działkę, płatne w terminie do 23 października  
     2009r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu 
     Nr  91937010460300064820030003. W przypadku przystąpienia do przetargu na obie
     działki wadium winno być wniesione na każdą z ww.działek.
     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 
     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada
     na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone
     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu,
     zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   
     negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
8. Minimalne postąpienie- 330,00 zł
9. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
10. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń
11. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości- wolne od zobowiązań
12. Terminy niedoszłych do skutku ustnych przetargów nieograniczonych:
       I przetargu- 28.05.09r.
       II przetarg - 07.07.2009r.
       III przetarg -18.08.2009r.
13. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargów – 27 października  2009r. o godz. 11 00  w Urzędzie
      Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11, przetargi  ustne nieograniczone.
 
 
 
 
Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.
Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela pracownik Urzędu Miejskiego
w Moryniu Elżbieta Grygorcewicz , pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-09-2009 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 22-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 22-09-2009 14:03