herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniuw dniu 30 GRUDNIA 2009 r.

Porządek obrad XXXI  Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu 30 GRUDNIA   2009 r.
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • - informacja dot. interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2009 rok,
  2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2010,
  3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2010 rok,
  4. w sprawie programu współpracy na 2010 rok gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
  5. w sprawie  utraty mocy uchwały nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych w ramach zasady de minimis,
  6. w sprawie wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Moryń,
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( zmiana funkcji rolniczej na tereny górnicze-eksploatacja kruszyw),
  8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. nr 189 obr.3 m.Moryń),
  9. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż  nieruchomości (budynek gospodarczy na dz, nr 87/5 St.Objezierze).
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .
 8.  Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXXI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-12-2009 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 14-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-12-2009 09:20